Wijkgezondheidscentra

Dit is het eerste loonrapport dat opgemaakt is volgens een volledig nieuw concept. We zijn afgestapt van losse tabellen en grafieken en kiezen voor een nieuwe, overzichtelijke en coherente structuur. Het nieuwe rapport geeft per functie een gedetailleerd beeld van de functiehouders en de verloning. Daardoor kan de studie makkelijker gelezen en geïnterpreteerd worden.

Steekproefgrootte

Aan dit rapport werkten 33 instellingen mee, goed voor zo’n 370 VTE’s. Er werden 631 functies toegewezen aan 509 functiehouders, wat betekent dat er heel wat hybride functiehouders (zo’n 109) voorkomen in deze sector.

Enkele conclusies van het rapport

  1. De werknemerspopulatie in de wijkgezondheidscentra is uitgesproken vrouwelijk.
  2. Een wijkgezondheidscentrum telt gemiddeld zo’n 8 verschillende functies, dit bevestigt de kleinschaligheid van de centra.
  3. Deeltijdse arbeid is binnen deze sector eerder de norm dan de uitzondering. Mannen werken gemiddeld langer en vaker voltijds dan vrouwen, slechts één vrouw op vier werkt voltijds.
  4. De werknemer in een wijkgezondheidscentrum is gemiddeld zo’n 39 jaar oud en heeft gemiddeld 5,5 jaar dienstanciënniteit. De financiële anciënniteit bedraagt gemiddeld meer dan het dubbele van de werkelijke dienstanciënniteit. Wat zou kunnen wijzen op het grote aantal beginnende centra en/of een groot verloop.
  5. Ongeveer 80% van het personeel heeft een opleiding op universitair of graduaatsniveau genoten.
  6. De toekenning van extralegale voordelen blijkt eerder een uitzonderlijk gegeven. Meest populair zijn de maaltijdcheques, gevolgd door de groepsverzekering.
  7. Amper 12,77% van alle werknemers ontvangt een haard-of standplaatsvergoeding. Vooral in de lagere klassen krijgt men deze toeslagen. De toekenning van een functietoeslag of functiecomplement komt zelden voor.
  8. Er bestaat een relatief grote spreiding in het gebruik van de sectorbarema’s. Voor sommige functies gebruikt de sector tot 9 verschillende barema’s. Van de 33 instellingen zijn er 10 die interne barema’s toekennen aan een gedeelte of het geheel van hun werknemerspopulatie.

Consulteer het rapport voor gedetailleerde informatie.