{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Algemene vragen

IFIC kan aan werknemers geen advies geven wat betreft de functietoewijzing of het bepalen van barema's. U kan hiervoor terecht bij de personeelsdienst van uw instelling of bij uw syndicale organisatie.

Ref. 1.1 

De standaardsjablonen die worden voorzien door IFIC zijn beschikbaar in het deel "documenten". Dit gedeelte zal regelmatig bijgewerkt worden, aarzel niet om hier af en toe een kijkje te nemen.

Ref. 1.7 

Ja, dit wordt beschreven in artikel 10 §5 van de cao loonmodel. De keuze moet schriftelijk bekend gemaakt worden.
De wijze waarop is niet vermeld in de cao. Dit kan ook per mail. Het is echter aan te raden dat voldoende bewijs kan worden geleverd van de schriftelijke bekendmaking van de keuze. Dit kan door de keuze per aangetekende brief, of tegen ontvangstbevestiging bij overhandiging van de brief of een ontvangstbevestiging op de mail.

Technische uitleg IFIC: IFIC stelt een ontwerp keuzeformulier op de website ter beschikking.

Ref. 6.1 

Instellingen zijn vandaag verplicht om het kader vastgelegd door bepaalde subsidiërende machten (bv.: Riziv, sociale Maribel) die de financiering bepalen die zij ontvangen voor een werknemer aangeworven voor een specifieke functie, te volgen. Aangezien de toewijzing van een sectorale referentiefunctie volgens de sleutelregels, de titel van een gesubsidieerde functie verandert (en die dus niet meer overeenstemt met de gefinancierde functie), is het dan het budget voorzien voor de uitrol van IFIC die het verschil in loon, door de verandering van functie, zal goedmaken?

 

De meerkost die specifiek gelinkt is aan de toepassing van IFIC binnen het kader van het sociaal akkoord 2017, wordt gedragen door de IFIC budgetten, bovenop de bestaande financiering. 

Antwoord goedgekeurd in het paritair comité

Ref. 7.1 

Interne beschrijvingen op ondernemingsvlak kunnen verder blijven bestaan naast de sectorale beschrijvingen, die gebruikt worden voor de loonafspraken op sectoraal vlak. Omgekeerd kunnen de sectorale beschrijvingen ingeschakeld worden voor meerdere HR-processen op ondernemingsvlak (VTO, rekrutering, …).

Ref. 1.3 

Neen. De werknemer moet minimaal wel schriftelijk geïnformeerd worden van de elementen opgenomen in artikel  17 van de cao betreffende het loonmodel.

Ref. 1.5 

De implementatie van IFIC verandert niets aan de huidige praktijken hieromtrent. Een functiebeschrijving geeft een algemeen beeld van de hoofdtaken, maar neemt nooit alle taken van een werknemer gedetailleerd op. Dit is onmogelijk, vooral op niveau van de sector. Het is normaal dat voor dezelfde functie, het takenpakket verandert van de ene werknemer tot de andere, maar ook dat het evolueert of wijzigt in de loop van de tijd in functie van bepaalde evoluties of herorganisaties (bv.: grootte van het team, technische evolutie, nieuwe projecten). In elk geval blijft de sleutelregel van 80% van toepassing: zolang de sectorale referentiefunctie voor 80% overeenkomt, blijven we in de geest van de functie en blijft deze van toepassing, ook al zijn er veranderingen bij een deel van de taken. Deze situatie zou kunnen veranderen indien er een fundamentele evolutie is van de functie (belangrijke wijziging in het takenpakket zodat er geen overeenkomst aan 80% meer is). In dit geval kan de arbeidsovereenkomst gewijzigd worden en een nieuwe IFIC functie toegewezen. De gewoonlijke procedures moeten in dit geval gevolgd worden door de werkgever (nieuw contract of bijlage).  

Ref. 1.13

IFIC geeft hierover zeer weinig uitleg omdat de implementatie van de IFIC barema's geen enkele invloed heeft op de manier waarop de sociale of fiscale wetgeving wordt toegepast. Concreet, een verdiende loonsverhoging in het kader van IFIC moet gezien en onderzocht worden zoals elke andere verhoging van het bruto maandloon. De sociale rechten en collectieve overeenkomsten die al deze domeinen van arbeidsvoorwaarden en verloning regelen, blijven van toepassing.

Ref. 1.14

De werkgever heeft op 30 april 2018 aan alle personeelsleden in de organisatie een sectorale functie of een ontbrekende functie toegewezen. Als ze ontbreken, kunnen functies in een toekomstige onderhoudsprocedure toegevoegd worden aan de classificatie. Ook hierover maken de sociale partners afspraken in de cao’s. Het zou kunnen dat jouw functie nog niet beschreven werd, of dat je ze niet herkent omdat de sectorale titel niet overeenkomt met de functietitel die jij kreeg in de organisatie. De toewijzing van functies is een grondig proces, waarvoor zowel werkgevers als afgevaardigden een grondige opleiding hebben gekregen via IFIC. Dit moet hen toelaten om vast te stellen of een sectorale functie toewijsbaar of ontbrekend is.

Ref. 1.2 

De formulieren voor een onderhoudsaanvraag van de sectorale functies moeten volledig ingevuld aan IFIC overhandigd worden, door de vakbonden, werkgeversorganisaties of werkgevers of hun procesverantwoordelijken. Anders gezegd, om de informatie te centraliseren kunnen werknemers niet zelf rechtstreeks een onderhoudsaanvraag van hun functie indienen bij IFIC. Ze moeten deze indienen bij hun HR-dienst of hun vakbond die er dan voor zullen zorgen dat deze terechtkomt bij IFIC. Alle onderhoudsaanvragen die IFIC ontvangt zullen voorgelegd worden aan de sociale partners, die op hun beurt de prioriteiten van herziening zullen vastleggen op basis van de verkregen informatie.

Ref. 1.10

Het onderhoudsproces is een proces van voortdurende, cyclische en constante verbetering. Er is dus geen deadline om onderhoudsaanvragen bij IFIC in te dienen. Ze kunnen op het even welk moment overhandigd worden. IFIC waakt er trouwens over dat elke functie van het systeem minstens één keer per tien jaar wordt herzien (anders gezegd, ook al is er geen enkele onderhoudsaanvraag voor deze functie ontvangen).

Ref. 1.11

De beroepsprocedure laat toe om op individueel niveau een sectorale referentietoewijzing te betwisten. Dit wil dus zeggen dat je op individueel niveau vindt dat je functietoewijzing niet in grote mate overeenkomt met de taken die je effectief uitvoert. De onderhoudsprocedure dient echter om te melden dat een sectorale functiebeschrijving niet meer up-to-date is en dat de beschrijving herzien moet worden.

Ref. 1.8

Ja natuurlijk. Indien je vindt dat je functietoewijzing juist is (dit wil zeggen dat ze voor een grote mate overeenkomt met je effectief uitgevoerde taken), maar dat sommige elementen van de beschrijving die je werd toegewezen, niet meer up-to-date zijn en dat deze herzien moeten worden (technologische evoluties, verandering in de  wetgeving enz.), dan is de onderhoudsprocedure de juiste optie.

Ref. 1.9

Ja. De cao voorziet geen uitzondering voor studenten/interimwerknemers. A priori moeten deze functies dus gemeld worden aan IFIC die ze zal doorgeven aan de sociale partners. Zij zullen de prioriteiten bepalen tijdens de onderhoudsprocedure van de functies.

Technische uitleg IFIC: we raden de werkgever aan om op het formulier van deze ontbrekende functie te melden dat deze werd toegewezen aan een student of interimwerknemer.

Ref. 1.12