{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Beroepsprocedure

Een verkeerde functietitel is nooit een geldig motief voor het beroep tegen een functietoewjjzing. De sectorale functietitels zijn namelijk louter indicatief en hebben geen bindend karakter. Als de inhoud van de uitgevoerde functie overeenkomt met de beschreven taken, kan de functie worden toegewezen, zelf als de titel niet overeenkomt met de interne titel. Je interne functietitel kan verder gebruikt worden binnen de instelling, de organigrammen enz.

Ref. 5.1 

Neen, de toegewezen looncategorie mag nooit een motief zijn voor het indienen van een beroep, Het beroep zal als niet ontvankelijk worden beschouwd.

Ref. 5.2 

De beroepsprocedure voorziet dat de werknemer 7 dagen heeft om zijn baremieke keuze te melden (en 15 dagen om extern beroep aan te tekenen, indien van toepassing).

Verlof tijdens deze periode wordt geneutraliseerd: dit wil zeggen dat een werknemer die afwezig is op het moment dat hij het resultaat van het beroep krijgt, zijn baremieke keuze zal moeten melden binnen de 7 dagen nadat hij terugkomt van verlof (en dat hij 15 dagen heeft vanaf deze datum om eventueel extern beroep aan te tekenen, indien van toepassing). 

Technische nota IFIC: dit geldt ook voor ziektedagen.

Ref. 5.3 

Nee. De enige werknemers die een beroep zullen kunnen indienen, zijn diegene wiens toewijzing herzien moet worden naar aanleiding van de update van de classificatie (toevoeging van ontbrekende functie bijvoorbeeld). De sociale partners moeten de beroepsmodaliteiten voor fase 2 nog bepalen.

Ref. 5.6

De werknemer kan gebruik maken van de beroepsprocedure om volgende punten te betwisten:

 • De toegewezen sectorale referentiefunctie(s)
 • De vaststelling van een ontbrekende functie
 • In het geval van een ontbrekende functie, de toegewezen categorie
 • In het geval van een hybride functie, de arbeidstijdverdeling

Het beroep is enkel mogelijk voor de arbeidssituatie zoals die zich voordeed op de dag voor 30 april 2018.

Ref. 5.10

Nee. Je baremakeuze melden aan je werkgever komt erop neer dat je de toegewezen sectorale referentiefunctie(s) aanvaardt.

Indien je de baremakeuze op voorhand reeds hebt doorgegeven, zal het beroep onontvankelijk verklaard worden. Dit geldt zowel voor interne als voor externe beroepen, voor zover dat de implementatieprocedure gerespecteerd werd door de werkgever. 

Ref. 5.11

Indien de beschrijving die je werd toegewezen de juiste is (ze komt voor minstens 80% overeen met de effectieve taken), maar je vindt dat sommige elementen van de beschrijving niet of niet meer overeenkomen met de manier waarop de functie wordt uitgeoefend op sectoraal niveau, kan je gebruik maken van de onderhoudsprocedure (klik hier voor meer informatie hieromtrent).

De beroepsprocedure is hier niet aangewezen.  

Ref. 5.12

Neen. De procesverantwoordelijke neemt het secretariaat waar van de interne beroepscommissie en is tevens lid van de commissie.

Ref. 5.4 

In elk geval kan een lid van de interne beroepscommissie geen rechter en partij zijn voor zijn eigen dossier. Voor zoverre dat de samenstelling van de interne beroepscommissie het toelaat (namelijk zolang elke  vakbond vertegenwoordigd in één van de interne paritaire overlegorganen, nog steeds gegarandeerd vertegenwoordigd is, ook al is dit lid afwezig), neemt de betrokken werknemer niet deel aan de deliberatie van zijn eigen dossier. Indien dit niet het geval is, kan het beroep voor dit dossier niet behandeld worden door de interne begeleidingscommissie. De werknemer krijgt de mogelijkheid om een extern beroep in te dienen. 

Antwoord goedgekeurd in het paritair comité

Technische uitleg IFIC: tijdens de indiening van het extern beroep, zal hij het secretariaat van de externe beroepscommissie (IFIC in dit geval) moeten informeren over deze omstandigheden en uitleggen waarom er geen intern beroep is ingediend.

Ref. 5.5 

Nee. Indien nodig kan de interne beroepscommissie beroep doen op experten van de werknemers- en werkgeversorganisaties. Deze kunnen deelnemen aan de vergaderingen maar hebben uitsluitend een adviserende rol. 

De cao voorziet 3 maanden tussen de invoering van het intern beroep en de melding van de beslissing van de interne beroepscommissie aan de werknemer. Deze periode kan verlengd worden, zolang de interne beroepscommissie de betrokken werknemer onmiddellijk informeert. In ieder geval moeten alle interne beroepen ten laatste afgesloten worden op 30/09/2018. Technische nota IFIC: deze termijnen zijn niet van toepassing op instellingen zonder intern, interregionaal of intercentrum paritair overlegorgaan. De werkgevers van deze instellingen krijgen 15 dagen om hun beslissing aan de werknemer die een beroep heeft ingediend, te melden. De termijn die daarbij is voorzien in de cao, kan niet gewijzigd worden.

Ref. 5.7

De beslissingen in de interne beroepscommissie moeten steeds unaniem genomen worden. Indien er geen unanimiteit is, blijft de beslissing van de werkgever van toepassing. Indien de werknemer dit wenst, kan hij een extern beroep indienen nadat de interne beroepsprocedure is afgesloten (en dit zowel indien er unanimiteit is bij de interne beroepscommissie of niet).

Ref. 5.8

Een extern beroep mag enkel ingediend worden door een werknemer nadat deze de interne beroepsprocedure heeft doorlopen (het bewijs hiervan wordt door de werknemer aangeleverd middels een kopie van de beslissing van de interne beroepscommissie). Concreet betekent dit: elk dossier dat in het kader van een interne beroepsprocedure werd afgesloten, kan behandeld worden door de externe beroepscommissie, ook al werd het dossier onontvankelijk verklaard of is het ongegrond volgens de interne beroepscommissie. Elk extern beroep is individueel: elk beroep mag slechts  handelen over één enkele werknemer en moet individueel ondertekend worden door de werknemer zelf.

Ref. 5.21

Een extern beroepsdossier moet minimum verplicht het extern beroepsformulier bevatten (volledig ingevuld, ondertekend door de werknemer en door de procesverantwoordelijke - of diens vervanger in voorkomend geval) en de beslissing  van de interne beroepscommissie.

De werknemer mag elk ander stuk dat nuttig geacht wordt, toevoegen aan het dossier: interne functiebeschrijving, organigram, kopie van het uurrooster, mails…

Voor zover mogelijk wordt elk toegevoegd stuk ondertekend door de werknemer en de werkgever (vertegenwoordigd door de procesverantwoordelijke), om aan te tonen dat hierover een akkoord bestaat tussen beide partijen; indien er over een bepaald stuk onenigheid is (bv: interne functiebeschrijving, organigram), kan elke partij zijn versie van het stuk, naar behoren ondertekend, aan het dossier toevoegen.

Ref. 5.14

Een extern beroep moet verplicht ingediend worden binnen de 15 dagen na kennisname van de beslissing van de interne beroepscommissie.
De werknemer dient zijn aanvraag op één van volgende manieren in:
 • Ofwel stuurt de werknemer zijn verzoek op naar het secretariaat van de externe beroepscommissie met een kopie aan de procesverantwoordelijke van zijn instelling (of diens vervanger)
 • Ofwel dient de werknemer zijn verzoek in bij de procesverantwoordelijke van zijn instelling (of diens vervanger) met ontvangstbevestiging, die het zelf bezorgt aan het secretariaat van de externe beroepscommissie
Om elk misverstand te vermijden is het belangrijk om duidelijk overeen te komen wie de verzending van het beroep op zich neemt, de werknemer of de procesverantwoordelijke.
De externe beroepsdossiers kunnen per mail ingediend worden via het adres externberoep@if-ic.org, of per post (IFIC, secretariaat van de externe beroepscommissie PC 330, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel).
Indien er geen ontvangstbevestiging werd verzonden binnen de vermelde termijn, neem dan contact op met het secretariaat van de externe beroepscommissie om na te gaan of je dossier goed werd ontvangen.

Ref. 5.9

Neem zo snel mogelijk contact op met het secretariaat van de externe beroepscommissie (externberoep@if-ic.org).

Indien het ingediende verzoek niet alle minimaal vereiste gegevens of stukken bevat (extern beroepsformulier en beslissing van de interne beroepscommissie), zal het secretariaat de ontbrekende gegevens of stukken opvragen bij de werknemer, met kopie aan de werkgever (procesverantwoordelijke). Zonder antwoord van de werknemer binnen de 15 kalenderdagen vanaf het eerste verzoek, zal het dossier als dusdanig overhandigd worden aan de externe beroepscommissie.

Indien de werknemer nog stukken wil toevoegen aan zijn dossier nadat dit werd ingediend, met uitzondering van de minimaal vereiste stukken (extern beroepsformulier en melding van de beslissing van de interne beroepscommissie), zal hiermee geen rekening gehouden worden tijdens de debatten, tenzij de externe beroepscommissie hier anders over beslist.

Ref. 5.15

Ja, indien zij dit nodig acht, kan de externe beroepscommissie per consensus beslissen om volgende personen uit te nodigen of bij deze personen, via het secretariaat, vragen om bijkomende stukken aan het dossier toe te voegen:
 • De werknemer en in voorkomend geval, de persoon die hem bijstaat of vertegenwoordigt;
 • De hiërarchisch verantwoordelijke en/of de werkgever;
 • De procesverantwoordelijke die in de instelling de rol van secretariaat van de interne beroepscommissie op zich nam;
 • De leden van de interne beroepscommissie.

Elke vraag om bijkomende stukken aan het dossier toe te voegen zal aan beide partijen opgestuurd worden (werknemer en werkgever, via de procesverantwoordelijke). De nieuwe stukken die aan het dossier toegevoegd worden, zullen ondertekend moeten worden door de werknemer en werkgever (procesverantwoordelijke), om aan te tonen dat beide partijen het hierover eens zijn; indien er geen akkoord bestaat over een bepaald stuk (bv: interne functiebeschrijving, organigram), zal elke partij zijn stuk, naar behoren ondertekend, aan het dossier toevoegen.

Ref. 5.16

De behandelingstermijn van de externe beorepen door de externe beroepscommissie werd verlengd t.e.m. 30 juni 2019.

Ref. 5.17

Hieronder vind je de lijst met de belangrijkste criteria die leiden tot onontvankelijkheid van een beroepsdossier (niet-limitatieve lijst):

Vormelijke vereisten

 • De termijn voor indiening is verstreken
 • De werknemer heeft geen intern beroep ingediend en de interne beroepsprocedure heeft dus niet plaatsgevonden
 • De werknemer heeft het verplichte extern beroepsformulier niet gebruikt 
 • Rubriek 4 van het extern beroepsformulier is niet ingevuld
 • Rubrieken 5, 6 en 7 van het extern beroepsformulier zijn niet naar behoren ingevuld
 • Het extern beroep is collectief ingediend door een groep werknemers
 • Het intern beroep van de werknemer werd onontvankelijk verklaard omdat de werknemer zijn baremakeuze reeds had gemeld aan de werkgever, alvorens zijn intern beroep in te dienen. Met andere woorden, de werknemer heeft al een baremakeuze gemaakt.
 • Het extern beroep gaat over een arbeidssituatie na datum E (30 april 2018).
 • Het extern beroep vraagt een andere functietoewijzing dan deze gevraagd in het kader van het intern beroep

Inhoudsgebonden vereisten:

De motivatie van het beroep is uitsluitend gebaseerd op:

 • De huidige of toekomstige functietitels
 • Huidige of toekomstige graden, diploma's en specialisaties
 • Huidige of toekomstige barema's
 • De functietoewijzing van collega's

Bovendien kan de werknemer geen beroep indienen bij de externe beroepscommissie tegen:

 • De sectorale functiebeschrijvingen en de weging die heeft geleid tot hun opdeling in categorieën
 • De wegingsmethodiek die eigen is aan de sectorale functieclassificatie (IFIC), gevalideerd in de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2016 "tot het bepalen van sectorale referentiefuncties en de sectorale functieclassificatie".

Elk beroep dat ingediend wordt tegen voorgenoemde elementen, zal onontvankelijk verklaard worden.

Ref. 5.18

De beslissing van de externe beroepscommissie kan bestaan uit één of meerdere van de volgende beslissingen:

 • De externe beroepscommissie stelt de definitieve onontvankelijkheid van het verzoek vast; in dat geval wordt de toewijzing na afloop van de interne beroepsprocedure bevestigd en blijft deze van toepassing.
 • De externe beroepscommissie bevestigt de toewijzing van toepassing na de interne beroepsprocedure.
 • De externe beroepscommissie wijst definitief één of meerdere nieuwe sectorale referentiefuncties toe.
 • De externe beroepscommissie wijst definitief een nieuwe verdeling toe van een hybride functie.
 • De externe beroepscommissie wijst definitief een nieuwe categorie toe in het geval van een ontbrekende functie.

De beslissing van de externe beroepscommissie wordt schriftelijk gemeld aan de werkgever (procesverantwoordelijke) per post of per mail, en per aangetekend schrijven aan de werknemer; ze wordt gedateerd en ondertekend door het secretariaat in naam van de externe beroepscommissie. Ze is definitief en bindt alle partijen.

Ref. 5.19

De beslissingen van de externe beroepscommissie zijn technische beslissingen in individuele dossiers. Ze zijn in geen enkel geval bindend voor de sociale partners en IFIC wat betreft de toekomstige update van de analytische sectorale functieclassificatie voor de federale privé gezondheidssectoren.

Wat betreft de toekomstige update van de classificatie zullen de sociale partners bepalen welke functies prioritair aangepast of toegevoegd moeten worden aan de classificatie, op basis van de formulieren voor het indienen van een ontbrekende functie en de onderhoudsformulieren die aan IFIC werden bezorgd.

De update van het systeem zal conform de IFIC methodiek gebeuren.

Ref. 5.20

Ja, de werkgever heeft de mogelijkheid om bijkomende stukken toe te voegen aan het extern beroepsdossier, ofwel op eigen initiatief op het moment van indiening van het dossier, ofwel op vraag van het secretariaat van de externe beroepscommissie (vragen voor bijkomende informatie die uitgaan van het secretariaat worden systematisch naar de werknemer en de procesverantwoordelijke opgestuurd).

In elk geval moet de werknemer op de hoogte gesteld worden indien de werkgever bijkomende stukken toevoegt aan zijn dossier.

Ref. 5.26

Normaal gezien niet, tenzij bijzondere omstandigheden het verantwoorden (fout in het intern beroepsdossier bijvoorbeeld). Anders zal het extern beroep onontvankelijk verklaard worden.

Ref. 5.23

Indien je na de externe beroepsprocedure een andere functietoewijzing hebt gekregen dan diegene die je werkgever je oorspronkelijk had toegewezen, moet je inderdaad een nieuwe baremasimulatie krijgen, gebaseerd op de beslissing van de externe beroepscommissie.

Dit wordt vermeld op de brief van de kennisgeving van de beslissing van de externe beroepscommissie, waarvan de werkgever (procesverantwoordelijke) ook een kopie krijgt.

Ref. 5.24

Na kennisname van de beslissing van de externe beroepscommissie, heb je 7 kalenderdagen om je baremakeuze door te geven aan je werkgever.

Ref. 5.28

Verlof tijdens deze periode van 7 dagen wordt geneutraliseerd: dit wil zeggen dat een werknemer die afwezig is op het moment dat hij het resultaat van het beroep krijgt, zijn baremieke keuze zal moeten melden binnen de 7 dagen nadat hij terugkomt van verlof.

Ref. 5.29