{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Onderhoudsprocedure

ONDERHOUDSPROCEDURE VAN DE SECTORALE REFERENTIEFUNCTIES

1. Waar gaat het concreet over?

Doorheen de jaren evolueren de organisaties, de technologieën en wordt de wetgeving gewijzigd. Bijgevolg is het onvermijdelijk dat wijzigingen aan de bestaande functiebeschrijvingen noodzakelijk zijn, dat verouderde functiebeschrijvingen moeten worden geschrapt of dat nieuwe functies ontstaan.

De onderhoudsprocedure, zoals beschreven in de cao van 28/09/16, moet de actualisering van de functieclassificatie verzekeren.

Er bestaan drie mogelijke vormen van onderhoud:

  • Het HERZIEN van de bestaande functiebeschrijvingen
  •  Het TOEVOEGEN van nieuwe functiebeschrijvingen (wat wij “ontbrekende functies” noemen)
  •  Het SCHRAPPEN van bestaande functiebeschrijvingen (voor verouderde functies die niet meer van toepassing zijn).

Functies die gewijzigd of toegevoegd worden in het kader van de onderhoudsprocedure zullen geleidelijk worden opgenomen in de sectorale classificatie. Het onderhoud is een dynamisch en doorlopend proces dat de komende.

U vindt u hier het schema samenvatting onderhoudsprocedure.

 

2. Hoe kan ik een onderhoudsaanvraag invoeren?

De onderhoudsprocedure werd vastgelegd door de sociale partners, in de cao van 28 september 2016 tot het bepalen van sectorale referentiefuncties en een sectorale functieclassificatie.

Een aanvraagformulier tot onderhoud van referentiefuncties, nieuwe of gewijzigde functie, is voorzien in bijlage 3 van de cao van 28 september 2016. Als de onderhoudsaanvraag juridische argumenten omvat, moet de volledige juridische referentie van de rechtsbron(en) waarnaar het verzoek verwijst, duidelijk worden aangeduid in het formulier. Alle nodige documenten die de aanvrager nuttig acht kunnen aan de onderhoudsaanvraag worden toegevoegd.

 

3. Wie kan een onderhoudsaanvraag indienen?

Zoals vastgelegd in de cao van 28 september 2016, zijn het de werkgeversorganisaties en de vakbondsorganisaties vertegenwoordigd in het paritair comité van de gezondheidsinrichtingen- en diensten die veranderingen van de organisaties of functies kunnen aangeven, en een onderhoudsaanvraag kunnen indienen.

Is het mogelijk voor anderen om ook, op een indirecte manier, aanpassingen te melden in het kader van de onderhoudsprocedure?

  • Werkgevers/procesverantwoordelijke: werkgevers zijn vertegenwoordigd door hun werkgeversorganisaties die deel uit maken van het paritair comité. Ze kunnen dus een onderhoudsaanvraag direct aan hun werkgeversfederatie doorgeven. Bovendien waren de werkgevers bij de invoering van de sectorale functieclassificatie verplicht om alle lokaal geïdentificeerde ontbrekende functies te communiceren aan IFIC, Deze melding van ontbrekende functies draagt indirect bij aan het onderhoudsproces.
  • Werknemers: de opmerkingen van de werknemers kunnen worden doorgegeven aan IFIC via hun vakbondsorganisaties.
  • Beroepsorganisaties: beroepsorganisaties die deel hebben genomen aan de hoorzittingen in 2019 hebben belangrijke documenten verstrekt die kunnen worden gebruikt voor de onderhoudswerkzaamheden.

Alle informatie die IFIC heeft verzameld zal worden doorgestuurd naar de sociale partners.

 

4. Op basis van welke criteria kiezen de sociale partners de functies die zullen worden herzien of toegevoegd, nadat een onderhoudsvraag werd ingediend?

Alle ontvangen onderhoudsaanvragen kunnen niet tegelijk worden behandeld. Er werden criteria vastgesteld die toelaten een lijst op te maken van prioritair te behandelen sectorale referentiefuncties tijdens een eerste fase van de onderhoudsprocedure. De opgenomen tussen de prioriteitscriteria is: de juridische criteria.

Op basis van deze criteria werd een volledige en definitieve lijst opgemaakt van de functies die in aanmerking komen voor het onderhoud in een eerste fase. Deze lijst kan u hier bekijken.

 

5. Op welke manier worden de functies geactualiseerd of toegevoegd?
5.1. Ontbrekende functies

Voor ontbrekende functies, zal de toegepaste methodologie dezelfde zijn als de gebruikte methodologie voor alle IFIC beschrijvingen:

  • 4 interviews zullen worden afgenomen bij functiehouders tewerkgesteld in instellingen van de 3 regio’s van het land
  • Op basis van ontvangen documenten en informatie, o.m. de beroepsorganisaties, de externe beroepscommissie en de formulieren van onderhoudsaanvragen: IFIC zal een beschrijvings- en wegingsvoorstel opmaken voor de nieuwe functie
5.2. Bestaande functies:

Voor de bestaande functiebeschrijvingen die in onderhoud gaan, zal de volgende methode worden gebruikt:

  • IFIC stelt een voorstel van de gewijzigde functiebeschrijvingen voor op basis van de ontvangen informatie bij de onderhoudsaanvragen en van de verzamelde gegevens tijdens de externe beroepsprocedure, de hoorzittingen met de beroepsorganisaties en nuttige rechtsbronnen.
  • IFIC zal hierbij geen veldinterviews uitvoeren aangezien de beschrijvingen al bestaan.

In elk geval (ontbrekende of gewijzigde functies) zal het voorstel van functiebeschrijving worden besproken (en indien nodig, aangepast) en goedgekeurd door de technische werkgroep (samengesteld uit experten in classificatie en in HR) en vervolgens zal het worden goedgekeurd door de stuurgroep (samengesteld uit sociale partners die lid zijn van het pc 330).

 

6. wat nadat uw functie werd herzien of is toegevoegd na het doorlopen van de onderhoudsprocedure. Wat gebeurt er dan?

Nieuwe functiebeschrijvingen en hun klassering worden pas definitief zodra ze opgenomen zijn in een cao. De sociale partners zullen tevens bij cao vastleggen op welk moment, via welke procedure en op welke wijze de gevolgen van een mogelijke herklassering van de functie op de loonvorming moet worden geïmplementeerd.