{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Projectverloop

history circle
2011

Hoe alles tot stand kwam: Het VIA-4 akkoord

Bij de onderhandelingen voor het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord spreken de sociale partners en de Vlaamse regering af om samen met IFIC een functieclassificatie te maken voor de VIA-sectoren. In dit akkoord staat een engagement voor de opbouw van de classificatie, maar nog geen concrete afspraken voor een loonmodel. Wat wel afgesproken wordt: de methodiek van IFIC, zoals gekend in de federale social profitsectoren, wordt gehandhaafd.

Bekijk hier het volledige VIA-4 akkoord
history circle
2012-2013

Stap 1: Inventaris

Een eerste verkenning van het werkveld gaat van start met de inventarisfase waarbij de organisaties worden voor een eerste maal bevraagd worden: de organisaties uit alle VIA-sectoren krijgen de kans een lijst te rapporteren aan IFIC. In deze lijst staan de verschillende functies (titel en inhoud) uit de betrokken organisatie opgesomd samen met het aantal werknemers. Er worden meer dan 3000 verschillende functies gerapporteerd die door IFIC in nauwe samenwerking met de sociale partners gefilterd worden tot een lijst van 208 functies.

history circle
2013-2016

Stap 2: Interviews en functiebeschrijvingen

Onze consultants begeven zich op het werkveld. Ze nemen een uitgebreid diepte-interview af met verschillende functiehouders. Door 4 interviews af te nemen van dezelfde functie, maar wel in verschillende organisaties, komen we te weten wat de kern van de functie is. In totaal worden bijna 900 interviews afgenomen. De consultants van IFIC zijn dan ook twee jaar op de baan om alle organisaties te bezoeken en functiehouders te spreken.

Eind 2014 zijn de eerste ontwerpen voor de sectorbeschrijvingen klaar om besproken te worden in de technische werkgroep. Op dat moment kunnen we ook vaststellen dat een aantal functies uit de inventaris geen functiebeschrijving krijgt, en voor een aantal functies wordt toch een beschrijving opgemaakt hoewel deze oorspronkelijk niet voorzien was in de inventaris.

Uiteindelijk worden alle functiebeschrijvingen door de stuurgroep goedgekeurd in juni 2016. Het worden er uiteindelijk 172.

history circle
2016-2017

Stap 3: Het wegen kan beginnen

De wegingsmethodiek van IFIC wordt toegepast op iedere functie. Na het toekennen van de eindscore aan iedere functiebeschrijving hebben we een rangorde van de 172 functies. Deze wordt door de stuurgroep onder voorbehoud van het bepalen van het klassenmodel goedgekeurd in maart 2017.

De VIA-stuurgroep buigt zich daarna over de mogelijke klassenmodellen. Tegelijkertijd wordt ook nagedacht over bijkomende instrumenten voor het integreren van de doelgroepwerknemers in de functieclassificatie.

history circle
En nu?

Testfase en vervolg

Momenteel wordt de functieclasssificatie nog verder gevalideerd. Er wordt verwacht dat de testfase van start zal gaan in 2018.