{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Externe beroepsprocedure geregionaliseerde sectoren

U heeft een intern of, in voorkomend geval, een sectoraal beroep ingediend en u gaat niet akkoord met de beslissing van de interne of in voorkomende geval de toegewezen functie na het advies van de sectorale beroepscommissie: dan heeft u de mogelijkheid om een extern beroep in te dienen.

OPGELET : GELIEVE GRONDIG DE PRAKTISCHE INSTRUCTIES OP DE LAATSTE DRIE PAGINA’S VAN HET EXTERN BEROEPSFORMULIER TE LEZEN.

1. Wat is de termijn voor het indienen van een extern beroep?

U moet het beroepsdossier bezorgen aan het secretariaat van de externe beroepscommissie binnen 4 weken na kennisname van de beslissing van de interne of in voorkomende geval de toegewezen functie na het advies van de sectorale beroepscommissie en uiterlijk op 11/10/2019.

Bijvoorbeeld: de datum van kennisname van het besluit van de interne beroepscommissie is 20/07/2019 dan is de uiterste datum indiening extern beroep 17/08/2019 (‘binnen de 4 weken’).

OPGELET: De datum van kennisname moet worden berekend als volgt:

 • a) In het geval u gebruikt hebt gemaakt van de een interne beroepscommissie: vanaf de derde werkdag die volgt op de verzending (datum van de postzegel) van de beslissing van de intern beroepscommissie of te rekenen vanaf de dag van ondertekening van het ontvangstbewijs (in het geval van een persoonlijke overhandiging van het formulier aan de procesverantwoordelijke).
 • b) In het geval u gebruikt hebt gemaakt van een sectorale beroepscommissie: vanaf de schriftelijke kennisname van het advies en uw toegewezen functie na het advies van de sectorale beroepscommissie.

 

2. Hoe dient u extern beroep?
2.1. Welke document dient u op te sturen?

U gebruikt (verplicht) het modelformulier dat beschikbaar is op onze website. U vult alle velden correct in en tekent het document.

OPGELET: u moet verplicht het bovenvermelde modelformulier gebruiken. Andere formulieren zoals: beroepsformulier voor intern/sectoraal beroep of het formulier voor extern beroep vanuit de federale sector zijn niet van toepassing.

Het toevoegen van de volgende bijlagen is verplicht of noodzakelijk voor de goede verwerking van uw dossier:

 • De kennisgeving van het besluit van de interne beroepscommissie, of in voorkomend geval de kennisgeving van uw toegewezen functie na het advies van de sectorale beroepscommissie (verplicht)
 • Indien beschikbaar, een interne functiebeschrijving en organigram met aanduiding van uw huidige functie in de instelling. Indien mogelijk (dit is niet verplicht) worden deze documenten ondertekend door uw werkgever of procesverantwoordelijke.

OPGELET: gelieve erover te waken dat alle bijlagen duidelijk leesbaar zijn en uitsluitend in PDF formaat.

 

2.2. Op welke manier moet u het extern beroep indienen?

Het extern beroepsformulier kan op twee manieren worden ingediend bij het secretariaat van de externe beroepscommissie (opgelet: slechts één mogelijkheid per werknemer):

 • Indiening van het beroepsformulier per e-mail: het formulier voor een extern beroep (gescand document of het online formulier) en alle bijhorende bijlagen in PDF kunnen per e-mail worden verzonden naar het volgende adres: externberoep-GRS@if-ic.org . Let op, alle bijgevoegde documenten moeten goed leesbaar zijn. Let op, de handtekening van de procesverantwoordelijke in de instelling is vereist!
 • Indiening van beroepsformulier per post: het extern beroepsformulier, inclusief alle vereiste bijlagen (goed leesbaar) kan eveneens per post worden verzonden naar dit adres: IFIC - Secretariaat van het extern beroep - Sainctelettesquare 13, 1000 Brussel. Let op, de handtekening van de procesverantwoordelijke in de instelling is vereist!
 • De online-procedure is niet beschikbaar. Gelieve een van de twee bovenstaande methoden te gebruiken

Ongeacht de manier waarop het beroepsformulier werd ingediend:

 • Het secretariaat van een externe beroepscommissie zal steeds een bevestiging van ontvangst aan de werknemer bezorgen.
 • U moet de procesverantwoordelijke in de instelling een kopie van uw extern beroepsdossier bezorgen.
 • De datum van de ontvangst van het beroepsdossier is de datum waarop het dossier, volledig en ondertekend aan het secretariaat van de externe commissie werd bezorgd. Concreet betekent dit:

                        - Indiening per e-mail: de datum van de e-mail waarop het dossier inclusief alle vereiste bijlagen werd verzonden.

                        - Indiening per post: de datum van verzending (de datum van de poststempel dient als bewijs).

 

3. Op welke voorwaarden wordt het dossier als ontvankelijk beschouwd?

Het extern beroep kan enkel ingesteld worden na het doorlopen van de interne, in voorkomend geval sectorale, beroepsprocedure.

 

3.1. Om vormelijk ontvankelijk te zijn, moet het beroep voldoen aan volgende elementen:
 • Het verzoekschrift werd correct en volledig ingevuld.
 • Het schriftelijk bewijs van de beslissing van de interne, in voorkomend geval sectorale, beroepscommissie is toegevoegd.
 • Het verzoekschrift werd ondertekend door de procesverantwoordelijke en de werknemer zelf. Dit is eveneens van toepassing op de dossiers die per mail werden ingediend.
 • De termijn voor het indienen van het extern beroep werd gerespecteerd, m.a.w het verzoekschrift werd ingediend binnen 4 weken na kennisname van de beslissing van de interne, in voorkomende geval sectorale beroepscommissie en uiterlijk op 11/10/2019.
 • Opgelet: het dossier moet reeds vormelijk ontvankelijk zijn op moment van de indiening bij het secretariaat van een externe beroepscommissie (IFIC). Er zal geen herinnering meer volgen. Bij gevolg kan de werknemer het dossier nadien niet meer wijzigen of aanvullen, tenzij de externe beroepscommissie specifiek verzoekt om een aanvulling.

 

3.2. Om inhoudelijk ontvankelijk te zijn, moet een beroepsdossier gebaseerd zijn op:
 • De inhoud van de uitgevoerde functie in relatie tot de inhoud van de toegewezen sectorale referentiefunctie;
 • In geval van een ontbrekende functie: op de categorie die is toegewezen, en dit op basis van een vergelijking tussen de inhoud van de reële uitgevoerde functie enerzijds en de inhoud van andere vergelijkbare sectorale referentiefuncties anderzijds;
 • In geval van een hybride functie: over de inhoud van de uitgevoerde functie met betrekking tot de inhoud van de toegewezen sectorale referentiefuncties en/of over de verdeling van arbeidstijd tussen elke functie;
 • Beroep tegen andere elementen die geen verband houden met de vuistregels in bijlage 1 bij de bovengenoemde CAO worden als niet-ontvankelijk beschouwd, bijvoorbeeld (niet-limitatieve lijst): overwegingen met betrekking tot huidige of toekomstige functietitels, graden, diploma's en specialisaties, huidige of toekomstige barema’s.