{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

FAQ

Onderaan op onze website kan je je inschrijven voor onze nieuwsbrief. Elke keer als er iets belangrijks te melden valt, sturen we via deze lijst een info flash. Je kan natuurlijk ook altijd terecht bij de sociale partners (werkgeversfederaties en vakbonden) voor meer informatie over IFIC.

 

Op de pagina “functiewijzer” vind je een link naar alle beschrijvingen voor de sectoren van het P.C. 330. De beschrijvingen voor de VIA-sectoren zijn nog niet definitief en worden daarom nog niet gepubliceerd. In de residuaire sectoren bestaan ook functiebeschrijvingen, maar daar werden nog geen afspraken gemaakt onder sociale partners in verband met de publicatie.

Wil je graag alle beschrijvingen gebundeld ontvangen? Dat kan, u kan ze via deze link downloaden.

In het sociaal akkoord voor de federale publieke social profitsectoren is afgesproken om vanaf 2018 te starten met de voorbereiding van een eventuele invoering van de sectorale classificatie. Daarover zijn nog geen concrete afspraken gemaakt tussen IFIC en de sociale partners. Zodra dit gebeurt, wordt onze website aangevuld met informatie over dit nieuwe project.

In de VIA-sectoren zitten de vertegenwoordigers van de publieke sectoren mee aan tafel. De classificatie werd opgemaakt in private en publieke organisaties. Enkel voor de overgehevelde sectoren bestaan geen afspraken in de publieke sectoren.

Vragen over de federale sectoren van het P.C. 330


OPGELET: de antwoorden op de vragen hieronder, met betrekking tot de implementatie van de nieuwe functieclassificatie in de federale gezondheidssectoren (PC 330), worden gepubliceerd onder voorbehoud van validatie tijdens de vergadering van het PC 330 op 14 mei. 

 

Het sociaal akkoord van 25 oktober 2017 voorziet in een gefaseerde invoering van de functieclassificatie en het loonhuis vanaf 2018. In de collectieve arbeidsovereenkomsten van 11/12/2017 werd afgesproken dat de nieuwe functie wordt meegedeeld aan de werknemers op 30/04/2018. Het nieuwe loon is geldig vanaf 01/01/2018 maar zal pas vanaf juli worden betaald voor de werknemers die al in dienst waren. Werknemers die vanaf mei in dienst treden, krijgen meteen het nieuwe IFIC-barema. 

De functiewijzer vind je op onze website. IFIC kan op dit ogenblik helaas geen afgedrukte versie voorzien voor alle personeelsleden van de sector. Je kan wel terecht bij je werkgever of vakbond met meer vragen hierover.

Neen. De werknemer moet minimaal wel schriftelijk geïnformeerd worden van de elementen opgenomen in artikel  17 van de cao betreffende het loonmodel.

Ref. 2

Interne beschrijvingen op ondernemingsvlak kunnen verder blijven bestaan naast de sectorale beschrijvingen, die gebruikt worden voor de loonafspraken op sectoraal vlak. Omgekeerd kunnen de sectorale beschrijvingen ingeschakeld worden voor meerdere processen op ondernemingsvlak (VTO, rekrutering, …).

De werkgever zal aan alle personeelsleden in de organisatie een sectorale functie toewijzen. Het zou kunnen dat jouw functie nog niet beschreven werd, of dat je ze niet herkent omdat de sectorale titel niet overeenkomt met de functietitel die jij kreeg in de onderneming. De toewijzing van functies is een grondig proces, waarvoor zowel werkgevers als afgevaardigden een grondige opleiding zullen krijgen via IFIC. Dit moet hen toelaten om vast te stellen of functies toewijsbaar of ontbrekend zijn. Als ze ontbreken, kunnen functies in een toekomstige onderhoudsprocedure toegevoegd worden aan de classificatie. Ook hierover maken de sociale partners afspraken in de cao’s.

Tot op vandaag werd er nog geen beslissing genomen over een tweede fase.

Ref. 29

In de cao afgesloten op 28 september 2016 tot het bepalen van sectorale referentiefuncties en een sectorale functieclassificatie, bevestigen de werkgeversorganisaties en vakbonden dat ze de loonharmonisatie, uitgewerkt in het sociaal akkoord van 2000-2005, willen verderzetten. Ze bevestigen ook hun engagement om via de nieuwe sectorale functieclassificatie voor de gezondheidsinstellingen en -diensten, een harmonieus loonmodel te concretiseren voor alle sectoren betrokken door deze cao. Daarbij wordt rekening gehouden met het feit dat dit op verschillende momenten en met verschillende snelheden kan gebeuren, naargelang de budgetten vrijgemaakt door de betreffende autoriteiten. Momenteel bestaat er geen akkoord hierover voor de geregionaliseerde sectoren. In het Vlaams gewest werd onlangs een loonstudie uitgevoerd (oktober 2017) voor deze sectoren. De resultaten van deze studie werden naar de bevoegde sociale partners doorgestuurd. 

Inderdaad, deze werknemers hebben recht op de IFIC barema's pro rata hun gepresteerde arbeidstijd in de sectoren betrokken bij de implementatie (hier ziekenhuis). De juridische werkgever bepaalt de sector waartoe de werknemer behoort.  

Ref. 112

Nee, behalve artsen met een arbeidsovereenkomsten die tewerkgesteld zijn in een wijkgezondheidscentrum.

Ref. 114

Nee (voor zover ze werken in het kader van een stageovereenkomst en niet van een arbeidscontract.)

Ref. 115

Studenten met een arbeidscontract die vallen onder PC 330 in de sectoren betrokken bij de implementatie, worden op dezelfde manier en met dezelfde modaliteiten als voor andere werknemers, betrokken.

Ref. 129

Neen. Indien nodig kan de begeleidingscommissie beroep doen op experten van de werknemers en werkgeversorganisaties. Deze kunnen deelnemen aan de vergaderingen maar hebben uitsluitend een adviserende rol.

Ref. 20

Ja. Iedere instelling is verplicht een procesverantwoordelijke aan te duiden. Ook instellingen zonder syndicaal overlegorgaan.

Ref. 21

Nee. Categorie 14B is een categorie die niet is opgenomen in de cao van 28/9/2016 met betrekking tot de sectorale referentiefuncties. Deze categorie kan bijgevolg niet worden toegewezen in het geval van een ontbrekende functie.
Het is alleen bij de bepaling van het doelloon dat categorie 14B wordt gebruikt, en dit alleen voor verpleegkundigen en opvoeders binnen het functiedepartement verpleging, met een opleidingsniveau lager dan het bachelor niveau.

Ref. 12
De betrokken verpleegkundigen en opvoeders in categorie 14 krijgen dezelfde functiebeschrijving , ongeacht hun kwalificatieniveau, op voorwaarde dat zij ten minste 80% van de beschreven taken uitvoeren. De differentiatie wordt om die reden niet opgenomen in de functiewijzer, die enkel een overzicht geeft van de wegingscategorieën. De differentiatie heeft enkel betrekking op het niveau van de barema's (looncategorieën)
Ref. 27

De cao's gesloten door de sociale partners voorzien geen specifieke maatregelen voor deze gevallen. De procedure die voor deze werknemers gevolgd moet worden, moet dus op lokaal niveau overlegd worden en aan de begeleidingscommissie gemeld.

Ref. 101

De werknemers waarvoor de beslissing over het einde van hun contract voor 30 april 2018 werd genomen en die niet meer in dienst zullen zijn op 1 juli 2018, vallen niet onder het toepassingsgebied en moeten geen functietoewijzing krijgen op 30 april. Wat gebeurt er indien de opzeggingstermijn uiteindelijk wordt verlengd tot na 30 juni 2018 (bijvoorbeeld na een afwezigheid door ziekte)? Moet uit voorzorg iedereen die op 30 april 2018 in dienst is een functietoewijzing krijgen?

 

Nee. Indien dit geval zich voordoet, moet de procedure die voor deze werknemers gevolgd moet worden, op lokaal niveau overlegd worden en gemeld aan de begeleidingscommissie. 

Ref. 102

Een werknemer in dienst op 30 april 2018 heeft een contract van bepaalde duur dat normaal gezien eindigt voor 30 juni 2018. Het contract wordt verlengd tot na 1 juli 2018. Wat moet er nu gebeuren? Moet uit voorzorg iedereen die op 30 april 2018 in dienst is een functietoewijzing krijgen? 

 

Nee. Indien dit geval zich voordoet, moet de procedure die voor deze werknemers gevolgd moet worden, op lokaal niveau overlegd worden en gemeld aan de begeleidingscommissie. 

Ref. 103

Indien het barema van de werknemer niet wordt aangepast tijdens zijn tijdelijke verplaatsing (hij wordt nog steeds verloond volgens zijn gewoonlijk contractueel barema), moet hij de functie toegewezen krijgen die hij normaal gezien uitoefent. Indien zijn barema wordt aangepast tijdens zijn verplaatsing, moet hij op 30 april 2018 een toewijzing en simulatie krijgen voor beide functies (zijn gewoonlijke en zijn tijdelijke functie). De werknemer moet zijn keuze maken tussen zijn huidige barema of het IFIC barema binnen de deadlines vastgesteld in de cao. Zijn keuze moet identiek zijn voor de 2 functies. Wanneer de werknemer zijn gewoonlijke functie hervat, zal zijn baremieke keuze dus ook toegepast worden op deze functie. 

Ref. 105

Er is voorzien dat de baremieke simulaties uitgevoerd door middel van de tool ontwikkeld door IFIC, uitgevoerd worden op basis van de contractuele arbeidstijd. Het is echter mogelijk om deze simulaties uit te voeren op basis van de effectieve arbeidstijd, op voorwaarde dat elke werknemer die dit vraagt na 30 april 2018, een simulatie op basis van de contractuele arbeidstijd krijgt. OPGELET: voor werknemers met een volledige opschorting van de prestaties (tijdskrediet of ouderschapsverlof aan 100% bijvoorbeeld), is het in ieder geval de contractuele arbeidstijd die gebruikt moet worden voor de simulatie. 

Ref. 128

De functietoewijzing en de baremieke simulatie moeten uitgevoerd worden op basis van de functie uitgeoefend op 30 april 2018. Voor de periode tussen 1 januari en de verandering van functie, moet de werkgever aan de werknemer een sectorale referentiefunctie toewijzen, om voor deze periode een loonscorrectie te kunnen uitvoeren indien nodig. De baremieke keuze van de werknemer wordt identiek toegepast voor de twee functies, en hij behoudt verworven loonrechten zowel voor zijn situatie op 1 januari 2018 en op de datum dat hij van functie verandert. 

Ref. 130

Een werknemer in dienst op 30 april heeft zijn functietoewijzing gekregen en kiest voor het IFIC barema. Na een beslissing over het einde van het contract na 30 april, is deze werknemer niet meer in dienst op 1 juli. Behoudt hij het recht op eventuele loonscorrecties met betrekking tot zijn keuze voor het IFIC barema? 

 

Ja.

Ref. 131

Neen. De procesverantwoordelijke neemt het secretariaat waar van de begeleidingscommissie en de interne beroepscommissie en is tevens lid van de commissies.
De voorzitter binnen de begeleidingscommissie wordt aangeduid door de werkgever in de werkgeversafvaardiging.

Ref. 23
Een verkeerde functietitel is geen geldig motief voor het beroep tegen een functietoewjjzing. De sectorale functietitels zijn namelijk louter indicatief en hebben geen bindend karakter. Als de inhoud van de uitgevoerde functie overeenkomt met de beschreven taken, kan de functie worden toegewezen, zelf als de titel niet overeenkomt met de interne titel.
Ref. 30
Neen, de toegewezen looncategorie mag nooit een motief zijn voor het indienen van een beroep, Het beroep zal als niet ontvankelijk worden beschouwd.
Ref. 33

In elk geval kan een lid van de interne beroepscommissie geen rechter en partij zijn voor zijn eigen dossier. Voor zoverre dat de samenstelling van de interne beroepscommissie het toelaat (namelijk zolang elke  vakbond vertegenwoordigd in één van de interne paritaire overlegorganen, nog steeds gegarandeerd vertegenwoordigd is, ook al is dit lid afwezig), neemt de betrokken werknemer niet deel aan de deliberatie van zijn eigen dossier. Indien dit niet het geval is, kan het beroep voor dit dossier niet behandeld worden door de interne begeleidingscommissie. De werknemer krijgt de mogelijkheid om een extern beroep in te dienen. 

Ref. 104

De sociale partners hebben met de bevoegde ministers en met elkaar afgesproken dat geen enkele werknemer loonverlies zal lijden door de invoering van het nieuwe loonmodel. Of je loon gaat stijgen, is afhankelijk van een hele reeks parameters zoals je nieuwe functie, je barema, anciënniteit, arbeidstijd, …

Elke werknemer zal zelf kunnen kiezen om wel of niet over te stappen naar het nieuwe IFIC-barema. Hiervoor zullen vakbonden en werkgevers je de nodige ondersteuning geven, dankzij een instrument dat door IFIC ontwikkeld wordt. Meer informatie hierover volgt zodra mogelijk in een nieuwsbrief.

Ja. Er moet telkens een individuele berekening gebeuren van het IFIC-barema van de betrokken fase. Daarbij moet rekening worden gehouden met de looncomponenten die in het startbarema/referentiebarema moeten worden geïntegreerd.

Ref. 3

Voor zover deze werknemer op 1/1/2018 nog steeds dezelfde functie uitoefent als tijdens de vorige referteperiode waarbij het recht op de premie BBT-BBK was verworven, blijft deze werknemer rechthebbende op de premie BBT-BBK. Deze werknemer heeft bijgevolg in fase 1 geen keuzerecht. Deze werknemer behoudt zijn startbarema, inclusief de premie BBT-BBK.

Ref. 6

Ja, dit wordt beschreven in artikel 10 §5 van de cao loonmodel. De keuze moet schriftelijk bekend gemaakt worden.
De wijze waarop is niet vermeld in de cao. Dit kan ook per mail. Het is echter aan te raden dat voldoende bewijs kan worden geleverd van de schriftelijke bekendmaking van de keuze. Dit kan door de keuze per aangetekende brief, of tegen ontvangstbevestiging bij overhandiging van de brief of een ontvangstbevestiging op de mail.
IFIC zal een ontwerp keuzeformulier op zijn website ter beschikking stellen ten einde een uniform document voor de sector ter beschikking te stellen.

Ref. 8

Aan elke werknemer die in dienst komt vanaf 1/5/2018 moet een sectorale referentiefunctie, een hybride functie of een categorie (bij ontbrekende functie) worden toegewezen. De verloning van deze werknemer moet minimaal gebeuren conform de bepalingen van artikel 12 van de cao loonmodel.

Ref. 9

De cao’s maken geen onderscheid tussen werknemers met een contract van bepaalde of onbepaalde duur. Voor zover er bij de opeenvolgende contracten van bepaalde duur zonder onderbreking bij dezelfde werkgever geen functiewijziging is, is er geen reden om een wijziging van barema te voorzien voor  opeenvolgende contracten bij dezelfde werkgever.

Ref. 10

Naast de sectorale premiestelsels die geïntegreerd worden in het startbarema (artikel 7 §2), kunnen volgens de cao betreffende het loonmodel alleen looncomponenten worden geïntegreerd in het startbarema indien daarover een akkoord wordt afgesloten d.m.v. een CAO op ondernemingsniveau of bij collectief akkoord in het lokale overlegorgaan.

Ref. 11

Bij verandering van functie na 30/04/2018 wordt de werknemer een IFIC functie toegekend. Het aan deze functie gekoppelde IFIC-barema wordt toegekend. Hiervoor kunnen de afspraken voorzien in hoofdstuk 7 van de CAO loonmodel worden toegepast.
Het is steeds mogelijk in gezamenlijk akkoord tussen werkgever en werknemer af te wijken van deze regel.
De CAO loonmodel stelt in artikel 19 dat de verworven baremieke anciënniteit bij dezelfde werkgever behouden blijft bij wijziging van functie.

Ref. 13

De situatie wordt bevroren op 30 april 2018. Eventuele latere evoluties wat betreft de uitgeoefende functie, moeten in het contract aangepast worden, conform de wetgeving van kracht. 

Ref. 107

A priori worden deze werknemers verloond aan het barema waarop ze recht hebben (IFIC barema) vanaf 1 mei. Indien niet is een loonscorrectie nodig. Het is belangrijk om op lokaal niveau akkoorden vast te leggen wat betreft de startbarema's van toepassing voor deze werknemers (indien er geen akkoord is, worden de referentiebarema's uit bijlage 4 van de cao "loonmodel" hiervoor gebruikt). 

Ref. 108

In het geval van een ontbrekende functie moet de werkgever aan de werknemer een categorie toewijzen die overeenstemt met de uitgeoefende ontbrekende functie, op basis van een vergelijk met de reeds beschreven sectorale functies. Maar wat gebeurt er indien deze ontbrekende functie later beschreven wordt door IFIC en in een andere categorie gewogen wordt (hoger of lager)? 

 

Tijdens de implementatie van de volgende fase van het loonmodel, zullen de werknemers waarvan de functie intussen werd beschreven en gewogen in een hogere klasse, een correctie van hun functietoewijzing kunnen vragen, en tijdens deze nieuwe fase de delta naar de hogere categorie ontvangen (geen retroactiviteit met de vorige fase). Indien IFIC de functie in een lagere categorie heeft ingeschaald, wordt het principe van verworven rechten toegepast op de werknemers in dienst. De toewijzingsprocedure voor de werknemers met een ontbrekende functie of voor de werknemers voor wie de functie werd geüpdatet zal opgesteld moeten worden voor de implementatie van de volgende fase. 

Ref. 110

Voor ontbrekende functie moet de werkgever het startbarema van toepassing bepalen, voor de nieuwe werknemers die aangeworven worden vanaf 1 mei 2018. 

Ref. 111

Instellingen zijn vandaag verplicht om het kader vastgelegd door bepaalde subsidiërende machten (bv.: Riziv, sociale maribel) die de financiering bepalen die zij ontvangen voor een werknemer aangeworven voor een specifieke functie, te volgen. Aangezien de toewijzing van een sectorale referentiefunctie volgens de sleutelregels, de titel van een gesubsidieerde functie verandert (en die dus niet meer overeenstemt met de gefinancierde functie), is het dan het budget voorzien voor de uitrol van IFIC die het verschil in loon, door de verandering van functie, zal goedmaken?

 

De meerkost die specifiek gelinkt is aan de toepassing van IFIC binnen het kader van het sociaal akkoord 2017, wordt gedragen door de IFIC budgetten, bovenop de bestaande financiering. 

Ref. 119

Vragen over de VIA sectoren

 

De functieclassificatie voor de Vlaamse VIA-sectoren wordt opgesteld met het oog op een verbeterd werving- en selectiebeleid, vormingsbeleid, competentieontwikkeling, organisatieontwikkeling, loopbaan- en beloningsbeleid.

De uitwerking van een nieuwe intersectorale functieclassificatie is noodzakelijk om een samenhangend en evenwichtig geheel te bereiken voor alle functies in de VIA-sectoren.

Op lange termijn kan de functieclassificatie leiden tot de vormgeving van een loonhuis. Onder een loonhuis wordt verstaan: de ontwikkeling van een globale, aangepaste baremieke structuur om te komen tot een objectieve loonpolitiek. Belangrijk: de Vlaamse regering heeft in het VIA4-akkoord nog geen engagement opgenomen voor de concrete invoering van een loonhuis.

De sectorale beschrijvingen in de VIA-sectoren zijn nog niet definitief gevalideerd door de sociale partners uit de betrokken sectoren. Daarom worden ze nog niet gepubliceerd op onze website.

Vragen over de residuaire sectoren in het P.C. 330

 

De sectorale beschrijvingen in de residuaire sectoren werden opgemaakt in het kader van een sectoraal onderzoek naar opleidingsbehoeften (financiering door de fondsen risicogroepen). Daarom worden ze niet gepubliceerd op onze website. Als hier verandering in komt, laten we het weten via een nieuwsbrief.