{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Andere sectoren

De functieclassificatie voor de Vlaamse VIA-sectoren wordt opgesteld met het oog op een verbeterd werving- en selectiebeleid, vormingsbeleid, competentieontwikkeling, organisatieontwikkeling, loopbaan- en beloningsbeleid.

De uitwerking van een nieuwe intersectorale functieclassificatie is noodzakelijk om een samenhangend en evenwichtig geheel te bereiken voor alle functies in de VIA-sectoren.

Op lange termijn kan de functieclassificatie leiden tot de vormgeving van een loonhuis. Onder een loonhuis wordt verstaan: de ontwikkeling van een globale, aangepaste baremieke structuur om te komen tot een objectieve loonpolitiek. Belangrijk: de Vlaamse regering heeft in het VIA4-akkoord nog geen engagement opgenomen voor de concrete invoering van een loonhuis.

De sectorale beschrijvingen in de VIA-sectoren zijn nog niet definitief gevalideerd door de sociale partners uit de betrokken sectoren. Daarom worden ze nog niet gepubliceerd op onze website.

De sectorale beschrijvingen in de residuaire sectoren werden opgemaakt in het kader van een sectoraal onderzoek naar opleidingsbehoeften (financiering door de fondsen risicogroepen). Daarom worden ze niet gepubliceerd op onze website. Als hier verandering in komt, laten we het weten via een nieuwsbrief.

In de cao afgesloten op 28 september 2016 tot het bepalen van sectorale referentiefuncties en een sectorale functieclassificatie, bevestigen de werkgeversorganisaties en vakbonden dat ze de loonharmonisatie, uitgewerkt in het sociaal akkoord van 2000-2005, willen verderzetten. Ze bevestigen ook hun engagement om via de nieuwe sectorale functieclassificatie voor de gezondheidsinstellingen en -diensten, een harmonieus loonmodel te concretiseren voor alle sectoren betrokken door deze cao. Daarbij wordt rekening gehouden met het feit dat dit op verschillende momenten en met verschillende snelheden kan gebeuren, naargelang de budgetten vrijgemaakt door de betreffende autoriteiten. Momenteel bestaat er geen akkoord hierover voor de geregionaliseerde sectoren. In het Vlaams gewest werd onlangs een loonstudie uitgevoerd (oktober 2017) voor deze sectoren. De resultaten van deze studie werden naar de bevoegde sociale partners doorgestuurd. 

Ref. 2.9 

In het sociaal akkoord voor de federale publieke social profitsectoren is afgesproken om vanaf 2018 te starten met de voorbereiding van een eventuele invoering van de sectorale classificatie. Daarover zijn nog geen concrete afspraken gemaakt tussen IFIC en de sociale partners. Zodra dit gebeurt, wordt onze website aangevuld met informatie over dit nieuwe project.

In de VIA-sectoren zitten de vertegenwoordigers van de publieke sectoren mee aan tafel. De classificatie werd opgemaakt in private en publieke organisaties. Enkel voor de overgehevelde sectoren bestaan geen afspraken in de publieke sectoren.