{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Geregionaliseerde sectoren: algemene vragen

Het zou kunnen dat men de sectorale referentiefunctie niet herkent omdat de titel niet overeenkomt met de interne functietitel in de organisatie. De toewijzing van functies is een grondig proces, waarvoor zowel werkgevers als afgevaardigden een grondige opleiding hebben gekregen via IFIC. Dit moet hen toelaten om vast te stellen of een sectorale functie toewijsbaar of ontbrekend is.

Op deze pagina, kan u heel wat informatie terugvinden met betrekking tot de hele implementatieprocedure, onder andere ook een aantal voorbeelddocumenten die worden voorzien door IFIC. Dit gedeelte zal regelmatig bijgewerkt worden, aarzel niet om hier af en toe een kijkje te nemen.
Op deze pagina kan u ook de wetgeving, onze functiewijzer, de vuistregels, de formulieren enz. raadplegen.

IFIC kan aan werknemers geen advies geven wat betreft de functietoewijzing of het bepalen van barema's. De werknemers kunnen hiervoor terecht bij de personeelsdienst van de instelling of bij de syndicale organisatie.

Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen de doelstelling en de inhoud van de verschillende documenten die IFIC heeft ontwikkeld om de implementatie te ondersteunen. Deze verschillende documenten zullen ter beschikking gesteld worden naargelang het project vooruitgaat.

 

Titel

Doel

Voor wie en wanneer?

Inhoud

Timing ter beschikking

1

Template toewijzing functies

Voorbereiding door de procesverantwoordelijke van de toewijzingen te bespreken in de begeleidingscommissie

Voorleggen aan de begeleidingscommissie voor 01/12/2018

Gegevens functietoewijzingen aan individuele werknemers 

Reeds beschikbaar

2

Rapporteringsmodel

Rapportering aan IFIC van de toewijzings- en loonsgegevens voor de globale kostenraming en bepaling van het percentage van de delta 

Aan IFIC te bezorgen voor 25/01/2019

Gegevens functietoewijzingen aan individuele werknemers 

+ loongegevens

Opgelet: 1 verschillend model per subsector

Reeds beschikbaar

3

IFIC - werkgevertool

Voorbereiding van de individuele communicatiefiches voor de werknemers zodat ze een geïnformeerde baremakeuze kunnen maken 

Individuele fiches aan de werknemers te bezorgen voor 23/04/2018

Gegevens functietoewijzingen aan individuele werknemers met naam en voornaam

+ loongegevens

Enkel na de berekening van de globale kost en de bepaling van het percentage van de delta: in de loop van de maand maart

Nee. De leden van de interne begeleidings- en beroepscommissie volgen deze opleiding los van hun kredieturen voor syndicaal verlof. Voor werknemersvertegenwoordigers die niet zetelen in de commissies maar wel de IFIC opleiding volgen bij hun vakorganisatie, gelden de afspraken inzake syndicaal verlof.

Interne beschrijvingen op ondernemingsvlak kunnen verder blijven bestaan naast de sectorale beschrijvingen, die gebruikt worden voor de loonafspraken op sectoraal vlak. Omgekeerd kunnen de sectorale beschrijvingen ingeschakeld worden voor meerdere HR-processen op ondernemingsvlak (VTO, rekrutering, …).

De implementatie van IFIC verandert niets aan de huidige praktijken hieromtrent. Een functiebeschrijving geeft een algemeen beeld van de hoofdtaken, maar neemt nooit alle taken van een werknemer gedetailleerd op. Dit is onmogelijk, vooral op niveau van de sector. Het is normaal dat voor dezelfde functie, het takenpakket verandert van de ene werknemer tot de andere, maar ook dat het evolueert of wijzigt in de loop van de tijd in functie van bepaalde evoluties of herorganisaties (bv.: grootte van het team, technische evolutie, nieuwe projecten). In elk geval blijft de sleutelregel van 80% van toepassing: zolang de sectorale referentiefunctie voor 80% overeenkomt, blijven we in de geest van de functie en blijft deze van toepassing, ook al zijn er veranderingen bij een deel van de taken. Deze situatie zou kunnen veranderen indien er een fundamentele evolutie is van de functie (belangrijke wijziging in het takenpakket zodat er geen overeenkomst aan 80% meer is). In dit geval kan de arbeidsovereenkomst gewijzigd worden en een nieuwe IFIC functie toegewezen. De gewoonlijke procedures moeten in dit geval gevolgd worden door de werkgever (nieuw contract of bijlage). 

IFIC geeft hierover zeer weinig uitleg omdat de implementatie van de IFIC barema's geen enkele invloed heeft op de manier waarop de sociale of fiscale wetgeving wordt toegepast. Concreet, een verdiende loonsverhoging in het kader van IFIC moet gezien en onderzocht worden zoals elke andere verhoging van het bruto maandloon. De sociale rechten en collectieve overeenkomsten die al deze domeinen van arbeidsvoorwaarden en verloning regelen, blijven van toepassing.

De Vlaamse regering heeft een financiering voorzien voor deze maatregel in het sociaal akkoord VIA5. IFIC is echter niet bevoegd voor vragen met betrekking tot de verdeling van de middelen tussen de instellingen en heeft dus niet meer informatie hieromtrent. Voor alle vragen mbt de financiering van de implementatie van de nieuwe barema's raden wij u aan contact op te nemen met uw werkgeversfederatie.

De werkgever zal op 23/04/2019 aan alle personeelsleden in de organisatie een sectorale functie communiceren. Als ze ontbreken, kunnen functies in een toekomstige onderhoudsprocedure toegevoegd worden aan de classificatie. Ook hierover maken de sociale partners afspraken in de CAO. Het zou kunnen dat jouw functie nog niet beschreven werd. In dat geval werd je een ontbrekende functie en categorie toegewezen. Je werkgever zal alle ontbrekende functies gebundeld melden aan IFIC via een formulier dat hiervoor bestemd is.

Ja. De cao voorziet geen uitzondering voor studenten/interimwerknemers. A priori moeten deze functies dus gemeld worden aan IFIC die ze zal doorgeven aan de sociale partners. Zij zullen de prioriteiten bepalen tijdens de onderhoudsprocedure van de functies. Technische uitleg IFIC: we raden de werkgever aan om op het formulier van deze ontbrekende functie te melden dat deze werd toegewezen aan een student of interimwerknemer.

De formulieren voor een onderhoudsaanvraag van de sectorale functies moeten volledig ingevuld aan IFIC overhandigd worden, door de vakbonden, werkgeversorganisaties of werkgevers of hun procesverantwoordelijken. Deze formulieren zijn beschikbaar op onze website. Anders gezegd, om de informatie te centraliseren kunnen werknemers niet zelf rechtstreeks een onderhoudsaanvraag van hun functie indienen bij IFIC. Ze moeten deze indienen bij hun HR-dienst of hun vakbond die er dan voor zullen zorgen dat deze terechtkomt bij IFIC. Alle onderhoudsaanvragen die IFIC ontvangt zullen voorgelegd worden aan de sociale partners, die op hun beurt de prioriteiten van herziening zullen vastleggen op basis van de verkregen informatie.

Het onderhoudsproces is een proces van voortdurende, cyclische en constante verbetering. Er is dus geen deadline om onderhoudsaanvragen bij IFIC in te dienen. Ze kunnen op het even welk moment overhandigd worden. Nadat de werkgever alle toewijzingen heeft voltooid, heeft hij echter een goed zicht op alle onderhoudsaanvragen en is dit dan ook het ideale moment om deze aanvragen gebundeld aan IFIC bezorgen.
IFIC waakt er trouwens over dat elke functie van het systeem minstens één keer per tien jaar wordt herzien (anders gezegd, ook al is er geen enkele onderhoudsaanvraag voor deze functie ontvangen).

Ja natuurlijk. Indien je vindt dat je functietoewijzing juist is (dit wil zeggen dat ze voor een grote mate overeenkomt met je effectief uitgevoerde taken), maar dat sommige elementen van de beschrijving die je werd toegewezen, niet meer up-to-date zijn en dat deze herzien moeten worden (technologische evoluties, verandering in de wetgeving enz.), dan is de onderhoudsprocedure de juiste optie. U kan een onderhoudsaanvraag indienen via de vakbonden of werkgever die alle aanvragen zullen centraliseren.