{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Geregionaliseerde sectoren: beroepsprocedure

De werknemer kan gebruik maken van de beroepsprocedure om volgende punten te betwisten:
 
- De toegewezen sectorale referentiefunctie(s)
- De vaststelling van een ontbrekende functie
- In het geval van een ontbrekende functie, de toegewezen categorie
- In het geval van een hybride functie, de arbeidstijdverdeling
 
Het beroep is enkel mogelijk voor de arbeidssituatie zoals die zich voordeed op de dag voor 23 april 2019.
Elk beroep dat gebaseerd is op andere motieven, zoals de categorie of de inhoud van een sectorale referentiefunctie, zal onontvankelijk verklaard worden.

De beroepsprocedure laat toe om op individueel niveau een sectorale referentietoewijzing te betwisten. Dit wil dus zeggen dat men op individueel niveau vindt dat de functietoewijzing niet in grote mate overeenkomt met de effectief uitgevoerde taken. De onderhoudsprocedure dient echter om te melden dat een sectorale functiebeschrijving niet meer up-to-date is en dat de beschrijving herzien moet worden. Een verouderde of onvolledige sectorale referentiefunctie is dan ook geen correct motief om beroep in te dienen, maar wel een onderhoudsaanvraag.

Indien de toegewezen sectorale referentiefunctie de juiste is (ze komt voor minstens 80% overeen met de effectieve taken), maar sommige elementen van de beschrijving niet of niet meer overeenkomen met de manier waarop de functie wordt uitgeoefend op sectoraal niveau, kan er gebruik gemaakt worden van de onderhoudsprocedure. De beroepsprocedure is hier niet aangewezen. 

Neen, de toegewezen looncategorie mag nooit een motief zijn voor het indienen van een beroep. Het beroep zal als niet ontvankelijk worden beschouwd.

Een verkeerde functietitel is nooit een geldig motief voor het beroep tegen een functietoewjjzing. De sectorale functietitels zijn namelijk louter indicatief en hebben geen bindend karakter. Als de inhoud van de uitgevoerde functie overeenkomt met de beschreven taken, kan de functie worden toegewezen, zelf als de titel niet overeenkomt met de interne titel. De interne functietitel kan verder gebruikt worden binnen de instelling, de organigrammen enz.

Nee. Een beroepsdossier is een individuele aangelegenheid waarbij de uitspraak enkel geldt voor de werknemer die in beroep is gegaan.

Nee. De enige werknemers die een beroep zullen kunnen indienen, zijn diegene wiens toewijzing herzien moet worden naar aanleiding van de update van de classificatie (toevoeging van ontbrekende functie bijvoorbeeld). De sociale partners moeten de beroepsmodaliteiten voor fase 2 nog bepalen.

Neen, artikel 21, §1 van de CAO stelt dat het extern beroep enkel kan ingesteld worden na het doorlopen van de interne, in voorkomend geval sectorale, beroepsprocedure.

Neen. De procesverantwoordelijke neemt het secretariaat waar van de interne beroepscommissie en is tevens lid van de commissie.
De voorzitter binnen de interne beroepscommissie wordt aangeduid door de werkgever in de werkgeversafvaardiging.
 

De beslissingen in de interne/sectorale beroepscommissie moeten steeds unaniem genomen worden. Indien er geen unanimiteit is, blijft de beslissing van de werkgever van toepassing. Indien de werknemer dit wenst, kan hij een extern beroep indienen nadat de interne beroepsprocedure is afgesloten (en dit zowel indien er unanimiteit is bij de interne beroepscommissie of niet).

In elk geval kan een lid van de interne beroepscommissie geen rechter en partij zijn voor zijn eigen dossier. Voor zoverre dat de samenstelling van de interne beroepscommissie het toelaat (namelijk zolang elke vakbond vertegenwoordigd in één van de interne paritaire overlegorganen, nog steeds gegarandeerd vertegenwoordigd is, ook al is dit lid afwezig), neemt de betrokken werknemer niet deel aan de deliberatie van zijn eigen dossier. Indien dit niet het geval is, kan het beroep voor dit dossier niet behandeld worden door de interne beroepscommissie. De werknemer krijgt de mogelijkheid om een extern beroep in te dienen.


Technische uitleg IFIC: tijdens de indiening van het extern beroep, zal hij het secretariaat van de externe beroepscommissie (IFIC in dit geval) moeten informeren over deze omstandigheden en uitleggen waarom er geen intern beroep is ingediend.

Het besluit of in voorkomend geval het verdeeld advies van de interne beroepscommissie wordt schriftelijk meegedeeld aan de werknemer uiterlijk op 13/09/2019.

Het besluit of in voorkomend geval het verdeeld advies van de sectorale beroepscommissie wordt schriftelijk meegedeeld aan de werknemer uiterlijk op 06/092019.

In dat geval (en uitsluitend in dat geval) kan u beroep indienen bij de sectorale beroepscommissie. De sectorale beroepscommissies zijn paritair samengesteld uit experten aangesteld door de syndicale organisaties en de werkgeversorganisaties die zitting hebben in het paritair comité 330 (artikel 23, §2 CAO procedures 05/04/2019). Deze beroepen kunnen via e-mail ingediend worden naar: beroep-sectoraal@if-ic.org met een kopie naar de procesverantwoordelijke van uw instelling.