{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Geregionaliseerde sectoren: Verloning

Nee, maar u kan dit zelf doen. IFIC heeft een simulatietool voor de nieuwe barema's ontwikkeld, speciaal voor de werknemers in dienst. Deze gebruiksvriendelijke tool laat u toe om uw nieuwe IFIC barema fase 1 te controleren en eventueel bijkomstige simulaties uit te voeren. Met de gegevens die u hebt ontvangen van uw werkgever (barema, anciënniteit, functiecode, loonselementen geïntegreerd in je startbarema), kunt u zelf uw eigen simulatie uitvoeren zonder langs IFIC te moeten passeren. Indien u echter problemen hebt bij het gebruik van de simulator kan uw HR-dienst of uw werknemersvertegenwoordiger u hierbij ondersteunen. U kan de simulatietool terugvinden op via deze link.

Nee. De enige loonelementen die u niet meer zal krijgen bovenop uw IFIC barema zijn deze die al geïntegreerd zijn in het startbarema (bijvoorbeeld haard-standplaatsvergoeding, functietoeslag, -complement - zie hiervoor de informatie op uw individuele simulatiefiche). Met andere woorden: als uw functietoeslag opgenomen is in uw startbarema, zal u ze niet meer ontvangen bovenop uw IFIC barema gezien ze erin geïntegreerd werd. Als uw functietoeslag niet opgenomen is in uw startbarema, dan ontvangt u ze bovenop uw IFIC barema. De algemene regel is: de loonelementen die u nu hebt, moet u terug zien op uw simulatie. Als ze niet op uw simulatie staan, moeten ze ernaast betaald worden.

Het barema van de verpleegkundige of begeleider die zijn bachelordiploma behaalt (bijvoorbeeld in het kader van een passerelle of overstapmogelijkheid) wordt als volgt aangepast:
Indien hij verloont wordt met een IFIC barema: zijn startbarema en doelbarema worden onmiddellijk aangepast (1.43-55/CAT14B of /CAT 15 naar 1.55-61-77/CAT 14 of /CAT 15), zodra de werknemer het bewijs levert aan de werkgever dat hij het bachelordiploma heeft behaald.
Indien hij in dienst was op 31/10/2019 en gekozen heeft voor het behoud van zijn bestaande loonsvoorwaarden: zijn barema wordt onmiddellijk aangepast (1.43-55 naar 1.55-61-77) zodra de werknemer het bewijs levert aan de werkgever dat hij het bachelordiploma heeft behaald.

In het nieuw loonmodel zijn haard- en standplaatsvergoedingen gebaremiseerd. Dit betekent dat ze niet meer uitbetaald worden aan de werknemers in de vorm van vergoedingen bovenop het baremiek loon, maar rechtstreeks geïntegreerd zijn in het IFIC barema. Het is de familiale situatie van de werknemer op het moment dat zijn IFIC barema vastgelegd wordt, die bepaalt welke vergoeding (haard of standplaats) geïntegreerd zal worden in zijn startbarema, indien van toepassing. Eens het barema vastgelegd is, wordt dit niet meer herzien ook al zou de familiale situatie van de werknemer veranderen.

Nee. In het kader van een wijziging in de contractuele arbeidstijd, zonder verandering van functie, moet het IFIC barema niet toegepast worden op een werknemer in dienst die ervoor gekozen heeft zijn huidige loonvoorwaarden te behouden.

Ja, die werknemer moet een nieuwe IFIC functie toegewezen krijgen. De werknemer kan geen beroep indienen tegen de nieuwe IFIC functie. De gevolgen voor het barema zijn de volgende: werknemers die vanaf 23/04/2019 tot en met 31/10/2019 contractueel van functie wijzigen bij dezelfde werkgever, krijgen de keuze tussen het oude barema en het nieuwe IFIC barema fase 1. Werknemers waarvan het contract stopt uiterlijk op 31/10/2019 zijn hiervan uitgesloten, gezien die niet onder het toepassingsgebied van IFIC vallen. De cao loonmodel stelt in artikel 19 dat de verworven baremieke anciënniteit bij dezelfde werkgever behouden blijft bij wijziging van functie.

Ja, die werknemer moet een nieuwe IFIC functie toegewezen krijgen. Het aan deze functie gekoppelde IFIC-barema wordt toegekend. Hiervoor kunnen de afspraken voorzien in hoofdstuk 7 van de cao loonmodel worden toegepast.
Het is steeds mogelijk in gezamenlijk akkoord tussen werkgever en werknemer af te wijken van deze regel.
De cao loonmodel stelt in artikel 19 dat de verworven baremieke anciënniteit bij dezelfde werkgever behouden blijft bij wijziging van functie.

De cao’s maken geen onderscheid tussen werknemers met een contract van bepaalde of onbepaalde duur. Voor zover de opeenvolgende contracten van bepaalde duur afgesloten zijn bij dezelfde werkgever zonder onderbreking tussen de opeenvolgende contracten, en zolang er geen functiewijziging is, is er geen reden om een wijziging van barema te voorzien voor deze werknemer.

De situatie wordt bevroren op 22 april 2019. Eventuele latere evoluties wat betreft de uitgeoefende functie, moeten in het contract aangepast worden, conform de wetgeving van kracht.

Voor de uitoefening van deze tijdelijke functie zal het overeenkomstige IFIC barema toegepast worden voor de werknemer. Wanneer de werknemer terugkeert naar zijn oorspronkelijke functie, vindt hij zijn oorspronkelijke loonsvoorwaarden terug.

In het geval van een ontbrekende functie moet de werkgever aan de werknemer een categorie toewijzen die overeenstemt met de uitgeoefende ontbrekende functie, op basis van een vergelijk met de reeds beschreven sectorale functies. Maar wat gebeurt er indien deze ontbrekende functie later beschreven wordt door IFIC en in een andere categorie gewogen wordt (hoger of lager)?

Tijdens de implementatie van de volgende fase van het loonmodel, zullen de werknemers waarvan de functie intussen werd beschreven en gewogen in een hogere klasse, een correctie van hun functietoewijzing kunnen vragen, en tijdens deze nieuwe fase de delta naar de hogere categorie ontvangen (geen retroactiviteit met de vorige fase). Indien IFIC de functie in een lagere categorie heeft ingeschaald, wordt het principe van verworven rechten toegepast op de werknemers in dienst. De toewijzingsprocedure voor de werknemers met een ontbrekende functie of voor de werknemers voor wie de functie werd aangepast, zal opgesteld moeten worden voor de implementatie van de volgende fase.

Om uw IFIC barema te kennen, moet uw toekomstige werkgever u de categorie van de sectorale referentiefunctie die wordt toegewezen, melden, evenals het startbarema dat voor deze functie van toepassing is in de instelling waar u zal werken (en loonelementen die in dit startbarema geïntegreerd moeten worden, indien van toepassing). Met deze informatie zal u uw IFIC barema kunnen berekenen dankzij de Excel calculator die beschikbaar is via volgende link

Indien de functie reeds bestaat in de instelling vertrekt men van het startbarema zoals dat lokaal wordt toegekend aan de medewerkers in dezelfde sectorale referentiefunctie. - Indien voor dezelfde sectorale referentiefunctie er verschillende startbarema's bestaan in binnen de onderneming, dan kan er in akkoord een van die startbarema's gekozen worden. - Bij gebrek aan een akkoord of indien de toegewezen sectorale referentiefunctie niet bestaat in de onderneming op het moment van indiensttreding, dan hanteert men het referentiebarema waarvan sprake is in art. 12 §3 en §4 van de cao loonmodel.

Als verpleegkundige ontvang ik een BBT/BBK premie en kan ik, volgens de reglementering, niet kiezen voor het IFIC barema fase 1. In mijn geval is het echter financieel voordeliger om over te stappen naar het IFIC barema fase 1. Mag ik afstand doen van mijn recht op deze BBT/BBK premie om zo wel voor het nieuwe IFIC barema te kunnen kiezen?

Nee. Teneinde de BBT en BKK premies in de sector te kunnen analyseren en monitoren, hebben de sociale partners besloten dat de werknemer die recht hebben op een BBT of BBK premie niet kunnen kiezen voor het IFIC barema fase 1.  Die werknemers behouden hun bestaande loonsvoorwaarden.  De sociale partners engageren zich om in de komende periode hierover terug samen te zitten.