{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Rapportage – Federale privésectoren (pc 330)

Om de reële kost van de invoering van fase 1 te kunnen evalueren en de mogelijkheden voor de opstart van fase 2 te kunnen simuleren bepaalt de cao van 22/11/2019 de verplichte rapporteringsmodaliteiten aan de vzw IFIC voor alle instellingen die behoren tot de federale privé gezondheidssectoren. De rapporteringsperiode is voorzien van 29/11/2019 tot 02/03/2020.

Alle bestanden moeten dus bezorgd worden aan de vzw IFIC ten laatste op 02/03/2020.

U vindt hier de volledig versie van de cao van 22/11/2019 – rapporteringsprocedure aan de vzw IFIC.

 

1. Welke sectoren worden betrokken Bij deze rapportering?

De volgende sectoren vallen onder het toepassingsgebied van de federale privésectoren:

  • de inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn, met uitzondering van de autonome categorale ziekenhuizen (dit is elk ziekenhuis dat uitsluitend beschikt over een Gdienst (revalidatie van geriatrische patiënten) en/of een Sp-dienst (gespecialiseerde dienst voor behandeling en revalidatie) als vermeld in artikel 5, §1, I, eerste lid, 3° en 4°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen), de psychiatrische verzorgingstehuizen en de initiatieven van beschut wonen;
  • de forensisch psychiatrische centra;
  • de revalidatiecentra meer bepaald, de instellingen waarmee het Verzekeringscomité van het Riziv op voorstel van het College van geneesheren directeurs, in uitvoering van artikel 22, 6° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, een overeenkomst heeft gesloten en die niet vallen onder de toepassing van artikel 5, § 1, I, 5° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen;
  • de diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België;
  • de thuisverpleging;
  • de medisch-pediatrische centra;
  • de wijkgezondheidscentra.

 

2. Hoe moet u de rapporteringstool invullen?

De rapporteringstool is beschikbaar via een gestandaardiseerd Excel bestand. Klik hier om de “rapporteringstool” te kunnen downloaden.

U vindt alle informatie en modaliteiten betreffende de rapportering in het volgende document terug: “Rapporteringsinstructies – IFIC 2019”

Om te bepalen welk sectoraal barema het meest gelijkaardig is met uw intern barema, kan u gebruik maken van de IFIC conversietool voor barema’s 2020: IFIC conversietool voor barema's 2020

Hier vindt u onze FAQ terug voor de vragen die ons het vaakst worden gesteld in verband met deze rapportering. Gelieve de rapporteringsinstructies eerst goed te lezen alvorens de FAQ te raadplegen

3. WANNEER HET BESTAND INGEVULD IS, HOE MOET U DIT AAN DE VZW IFIC BEZORGEN?

U vindt de gedetailleerde aanvraagprocedure voor het verkrijgen van toegang tot het beveiligd platform van IFIC en het indienen van de rapporteringsdossiers in het volgende document terug: aanvraagprocedure voor het verkrijgen van toegang tot het beveiligd platform van IFIC en het indienen van de rapporteringsdossiers - federale rapportering 2020.

Om de optimale vooruitgang van de rapporteringsprocedure te waarborgen, vragen wij de instellingen om zorgvuldig de hieronder beschreven procedure in acht te nemen. Evenals de deadlines die genoemd worden bij elke stap.

 

Alle instellingen kunnen via hun RSZ-nummer toegang aanvragen tot het digitale platform uitsluitend via de volgende procedure:

Instellingen kunnen de toegang aanvragen door middel van het invullen en opsturen van een gestandaardiseerd formulier dat hier beschikbaar is.

OPGELET! Dit formulier moet uiterlijk op 24 januari 2020 worden ingediend. 

 

4. Wat moet u doen na het ontvangen van de communicatie van de resultaten van de berekeningen uitgevoerd door de vzw IFIC?

Na het communiceren door de vzw IFIC, beschikt de werkgever over een maand om de volgende gegevens voor te stellen aan de lokale sociale partners (de ondernemingsraad, of bij ontstentenis het comité voor preventie en bescherming op het werk, of bij ontstentenis aan de lokale vakbondsafvaardiging), volgens de modaliteiten vastgelegd in artikel 5 van de cao van 22/11/2019:

  • Een lijst met de looncomponenten die in het startbarema of het referentiebarema werden geïntegreerd conform artikel 7 §3 of artikel 12 §4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017 betreffende de invoering van een nieuw loonmodel voor de federale gezondheidsdiensten, en dit voor elke sectorale referentiefunctie (en in voorkomend geval, voor elke ontbrekende functie) uitgevoerd in de instelling op 31 december 2018.
  • De lijst van ontbrekende functies die gerapporteerd zijn aan de vzw IFIC als ontbrekende zorgfuncties, zoals bepaald in de rapporteringsinstructies voorzien in bijlage 2 (kolommen TW-Z) van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2019 betreffende de rapporteringsprocedure aan vzw IFIC, evenals de interne functietitel(s) van elk van deze ontbrekende zorgfuncties.
  • Het formulier opgenomen in bijlage 3 van de cao van 22/11/2019 betreffende de rapporteringsprocedure aan de vzw IFIC, correct ingevuld door de vzw IFIC.