{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Rapportering januari 2020 - Geregionaliseerde sectoren

Om te kunnen nagaan hoe het door de overheid beschikbaar gestelde IFIC budget zich verhoudt tot de globale reële kost van fase I, is een rapporteringsperiode voorzien tot 31/01/2020Deze rapportering zal ook worden gebruikt om de afrekening van 2019 te bepalen en, in voorkomende geval, voor de berekening van het voorschot 2020 voor de instellingen die reeds betrokken waren bij het voorschot van 2019.

De cao van 22/11/2019 over de rapporteringsprocedure aan de vzw IFIC in uitvoering van artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 april 2019 betreffende de invoering van een nieuw loonmodel voor de inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd neemt de verplichte rapporteringsmodaliteiten op voor alle instellingen van de Vlaamse geregionaliseerde sectoren van PC 330. U vindt hier de volledige versie van de cao van 22/11/2019.

Alle bestanden moeten dus bezorgd worden aan de vzw IFIC ten laatste op 31/01/2020.

 
1. WELKE SECTOREN WORDEN BETROKKEN BIJ DEZE RAPPORTERING?

De volgende sectoren vallen onder het toepassingsgebied van de Vlaamse geregionaliseerde sectoren:

  • de categorale ziekenhuizen (dit is elk ziekenhuis dat uitsluitend beschikt over een G-dienst (revalidatie van geriatrische patiënten) en/of een Sp-dienst (gespecialiseerde dienst voor behandeling en revalidatie) als vermeld in artikel 5, §1, I, eerste lid, 3° en 4°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen)
  • de rusthuizen voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen, de dagverzorgingscentra, de assistentiewoningen, de centra voor kortverblijf voor bejaarden;
  • de psychiatrische verzorgingstehuizen;
  • de initiatieven van beschut wonen;
  • de revalidatiecentra met uitsluiting van, de instellingen waarmee het Verzekeringscomité van het Riziv op voorstel van het College van geneesheren directeurs, in uitvoering van artikel 22, 6° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, een overeenkomst heeft gesloten en die niet vallen onder de toepassing van artikel 5, § 1, I, 5° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen.
 
2. HOE MOET U DE RAPPORTERINGSTOOL INVULLEN?

De rapporteringstool is beschikbaar via een gestandaardiseerd Excel bestand. Klik hier om de “rapporteringstool” te kunnen downloaden.

U vindt alle informatie en modaliteiten betreffende de rapportering in het volgende document terug: “Rapporteringsinstructies – IFIC 2019 PC 330 geregionaliseerde sectoren”

Gelieve de instructies goed te lezen alvoren ons te contacteren. Indien u daarna nog specifieke vragen heeft, kan u terecht op het volgende e-mailadres: rapportage@if-ic.org. Gelieve in het onderwerp van uw email uw sector aan te duiden. 

Hier vindt u onze FAQ terug voor de vragen die ons het vaakst worden gesteld in verband met deze rapportering (dit document zal regelmatig worden aangepast - gelieve de rapporteringsinstructies eerst goed te lezen alvorens de FAQ te raadplegen): FAQ Rapportering - geregionaliseerde sectoren

3. Wanneer het bestand ingevuld is, hoe moet u dit aan de vzw IFIC bezorgen?

Er wordt gewerkt met hetzelfde beveiligd platform als voor de rapportering voor de financiering van het voorschot van het jaar 2019. Dit geeft aldus volgende mogelijkheden:

  • Situatie a: voorschot aangevraagd en gegevens bewaard
  • Situatie b: u hebt uw voorschot aangevraagd, maar u bent uw gegevens kwijt. 

Instellingen die hun gegevens kwijt zijn, kunnen die opnieuw aanvragen door middel van het invullen en opsturen van het speciaal hiervoor ontwikkelde online-formulier: via deze link. Dit formulier is speciaal ontworpen om uw eerder ontvangen login-gegevens te recupereren (deadline: ten laatste op 10/01/20).

  • Situatie c: u hebt geen voorschot aangevraagd en aldus nog geen toegang gevraagd tot het beveiligd platform.

Instellingen die nog nooit logingegevens hebben aangevraagd voor de toegang tot het beveiligd digitale platform, kunnen de toegang aanvragen door middel van het invullen en opsturen van een online-formulier via deze link dat beschikbaar is op de IFIC-website (deadline: ten laatste op 10/01/20).

OPGELET!! De procedure om toegang te krijgen tot het beveiligd platform is naargelang bovenstaande situatie verschillend. Gelieve, voor het goede verloop, de correcte procedure te volgen naargelang uw situatie.

U vindt de gedetailleerde aanvraag- en indieningsprocedure in het volgende document terug: aanvraagprocedure voor het verkrijgen van toegang tot het beveiligd platform van IFIC en het indienen van de rapporteringsdossiers.

Samenvatting van de procedures en de deadlines zijn hier beschikbaar.