{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Rapportering januari 2020 - Geregionaliseerde sectoren

Om te kunnen nagaan hoe het door de overheid beschikbaar gestelde IFIC budget zich verhoudt tot de globale reële kost van fase I, is een rapporteringsperiode voorzien tot 31/01/2020Deze rapportering zal ook worden gebruikt om de afrekening van 2019 te bepalen en, in voorkomende geval, voor de berekening van het voorschot 2020 voor de instellingen die reeds betrokken waren bij het voorschot van 2019.

De cao van 22/11/2019 over de rapporteringsprocedure aan de vzw IFIC in uitvoering van artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 april 2019 betreffende de invoering van een nieuw loonmodel voor de inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd neemt de verplichte rapporteringsmodaliteiten op voor alle instellingen van de Vlaamse geregionaliseerde sectoren van PC 330. U vindt hier de volledige versie van de cao van 22/11/2019.

Alle bestanden moeten dus bezorgd worden aan de vzw IFIC ten laatste op 31/01/2020.

 

1. WELKE SECTOREN WORDEN BETROKKEN BIJ DEZE RAPPORTERING?

De volgende sectoren vallen onder het toepassingsgebied van de Vlaamse geregionaliseerde sectoren:

  • de categorale ziekenhuizen (dit is elk ziekenhuis dat uitsluitend beschikt over een G-dienst (revalidatie van geriatrische patiënten) en/of een Sp-dienst (gespecialiseerde dienst voor behandeling en revalidatie) als vermeld in artikel 5, §1, I, eerste lid, 3° en 4°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen)
  • de rusthuizen voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen, de dagverzorgingscentra, de assistentiewoningen, de centra voor kortverblijf voor bejaarden;
  • de psychiatrische verzorgingstehuizen;
  • de initiatieven van beschut wonen;
  • de revalidatiecentra met uitsluiting van, de instellingen waarmee het Verzekeringscomité van het Riziv op voorstel van het College van geneesheren directeurs, in uitvoering van artikel 22, 6° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, een overeenkomst heeft gesloten en die niet vallen onder de toepassing van artikel 5, § 1, I, 5° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen.

 

2. HOE MOET U DE RAPPORTERINGSTOOL INVULLEN?

De rapporteringstool is beschikbaar via een gestandaardiseerd Excel bestand. Klik hier om de “rapporteringstool” te kunnen downloaden.

U vindt alle informatie en modaliteiten betreffende de rapportering in het volgende document terug: “Rapporteringsinstructies – IFIC 2019 PC 330 geregionaliseerde sectoren”

Gelieve de instructies goed te lezen alvoren ons te contacteren. Indien u daarna nog specifieke vragen heeft, kan u terecht op het volgende e-mailadres: rapportage@if-ic.org. Gelieve in het onderwerp van uw email uw sector aan te duiden. 

Wanneer het bestand ingevuld is, zal dit moeten worden bezorgd aan de vzw IFIC via een beveiligd numeriek platform. Het numerieke platform is hetzelfde platform dat gebruikt werd tijdens de aanvraag voor het voorschot van de financiering van IFIC 2019. Dezelfde toegangsgegevens blijven van toepassing voor dit platform.

Indien u geen aanvraag hebt ingediend voor dit voorschot en dus nog geen toegangsgegevens hebt, of als u uw toegangsgegevens niet meer terugvindt, zal u hier zeer binnenkort meer informatie betreffende de procedure verkrijgen. 

De procedure betreffende het uploaden van het rapporteringsbestand op dit platform zal zeer binnenkort beschikbaar zijn op deze pagina.