{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Toewijzingsprocedure

Neen. Indien nodig kan de begeleidingscommissie beroep doen op experten van de werknemers en werkgeversorganisaties. Deze kunnen deelnemen aan de vergaderingen maar hebben uitsluitend een adviserende rol.

Ref. 3.1 

Ja. Iedere instelling is verplicht een procesverantwoordelijke aan te duiden. Ook instellingen zonder syndicaal overlegorgaan. De werkgever of een medewerker kan deze rol invullen. Indien de proces-verantwoordelijke geen expertvorming heeft gevolgd, is het aangeraden IFIC te contacteren.

Ref. 3.2 

Er bestaat inderdaad een categorie 14 en 14B voor verpleegkundigen en opvoeders binnen het verpleegkundig departement. Het gaat echter om een differentiatie qua barema, en niet wat betreft de inhoud van de functie. Deze differentiatie is dus niet zichtbaar in de functiewijzer, die enkel een overzicht geeft van de wegingscategorieën.

Ref. 4.1 

Nee. Categorie 14B is een categorie die niet is opgenomen in de cao van 28/9/2016 met betrekking tot de sectorale referentiefuncties. Deze categorie kan bijgevolg niet worden toegewezen in het geval van een ontbrekende functie.
Het is alleen bij de bepaling van het doelloon dat categorie 14B wordt gebruikt, en dit alleen voor verpleegkundigen en opvoeders binnen het functiedepartement Verpleging-Verzorging, met een opleidingsniveau lager dan het bachelor niveau.

Antwoord goedgekeurd in het paritair comité

Ref. 4.2 

Dat is niet verboden, maar is niet aan te raden binnen de IFIC toewijzingsmethode.

Technische uitleg IFIC: Concreet kan het zo zijn dat het resultaat van de hybridering een toewijzing is van functies die in verschillende categorieën staan. Gezien het aantal functies in de sector is een spreiding van één à twee categorieën mogelijk. Indien de toewijzingsregels echter correct werden toegepast (voornamelijk het principe "wie meer kan, kan ook minder"), zouden de toegewezen functies slechts in uitzonderlijke gevallen een groter verschil in categorie kunnen hebben. Indien de toegewezen functies meer dan twee categorieën verschillen, moet men de combinatie van de toegewezen functies onderzoeken en nagaan of er geen enkel toewijzingsprincipe werd genegeerd.

Ref. 4.3 

Er is voorzien dat de baremieke simulaties uitgevoerd door de werkgever, door middel van de tool ontwikkeld door IFIC, uitgevoerd worden op basis van de contractuele arbeidstijd. Het is echter mogelijk om deze simulaties uit te voeren op basis van de effectieve arbeidstijd, op voorwaarde dat elke werknemer die dit vraagt na 30 april 2018, een simulatie op basis van de contractuele arbeidstijd krijgt. OPGELET: voor werknemers met een volledige opschorting van de prestaties (tijdskrediet of ouderschapsverlof aan 100% bijvoorbeeld), is het in ieder geval de contractuele arbeidstijd die gebruikt moet worden voor de simulatie. 

Antwoord goedgekeurd in het paritair comité

Ref. 4.4 

De functietoewijzing en de baremieke simulatie moeten uitgevoerd worden op basis van de functie uitgeoefend op 30 april 2018. Voor de periode tussen 1 januari en de verandering van functie, moet de werkgever aan de werknemer een sectorale referentiefunctie toewijzen, om voor deze periode een loonscorrectie te kunnen uitvoeren indien nodig. De baremieke keuze van de werknemer wordt identiek toegepast voor de twee functies, en hij behoudt verworven loonrechten zowel voor zijn situatie op 1 januari 2018 en op de datum dat hij van functie verandert. 

Antwoord goedgekeurd in het paritair comité

Ref. 4.5 

Indien het barema van de werknemer niet wordt aangepast tijdens zijn tijdelijke verplaatsing (hij wordt nog steeds verloond volgens zijn gewoonlijk contractueel barema), moet hij de functie toegewezen krijgen die hij normaal gezien uitoefent. Indien zijn barema wordt aangepast tijdens zijn verplaatsing, moet hij op 30 april 2018 een toewijzing en simulatie krijgen voor beide functies (zijn gewoonlijke en zijn tijdelijke functie). De werknemer moet zijn keuze maken tussen zijn huidige barema of het IFIC barema binnen de deadlines vastgesteld in de cao. Zijn keuze moet identiek zijn voor de 2 functies. Wanneer de werknemer zijn gewoonlijke functie hervat, zal zijn baremieke keuze dus ook toegepast worden op deze functie. 

Antwoord goedgekeurd in het paritair comité

Ref. 4.6 

In het geval van een hybride functie, kunnen we functies van dezelfde wegingscategorie combineren (bv. cat 12 met cat 12) wat overeenkomt met de horizontale verdeling van de functiewijzer. We kunnen geen functies combineren die hiërarchisch verwant zijn of functies uit dezelfde beroepsgroep (bv. vakman en gespecialiseerd vakman, boekhouder en hulpboekhouder). Het is belangrijk om deze twee begrippen niet te verwarren. U vindt hierover meer info in de handleiding functieclassificatie (zie hoofdstuk 3).

Ref. 4.7 

Nee. De procesverantwoordelijke neemt het secretariaat waar van de begeleidingscommissie en is tevens lid van de commissie. 
De voorzitter binnen de begleidingscommissie wordt aangeduid door de werkgever in de werkgeversafvaardiging. 

De functietoewijzing op 30/04/2018 is definitief en mag niet meer gewijzigd worden in het kader van de toewijzingsprocedure, behalve bij beslissingen na een beroep van een werknemer.

Ref. 4.8