{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Verloning

In het nieuwe loonmodel zijn haard- en standplaatsvergoedingen gebaremiseerd. Dit betekent dat ze niet meer uitbetaald worden aan de werknemers in de vorm van vergoedingen bovenop het baremiek loon, maar dat ze rechtstreeks geïntegreerd zijn in het IFIC barema. Het is de familiale situatie van de werknemer op het moment dat zijn IFIC barema vastgelegd wordt, die bepaalt welke vergoeding (haard of standplaats) geïntegreerd zal worden in zijn startbarema, indien van toepassing. Eens het barema vastgelegd is, wordt dit niet meer herzien ook al zou de familiale situatie van de werknemer veranderen. 

Ref. 6.13 

Nee. In het kader van een wijziging in de contractuele arbeidstijd, zonder verandering van functie, moet het IFIC barema niet toegepast worden op een werknemer in dienst op 30 april 2018 die ervoor gekozen heeft zijn huidige loonvoorwaarden te behouden. 

Ref. 6.14 

Bij verandering van functie na 30/04/2018 wordt de werknemer een IFIC functie toegekend. Het aan deze functie gekoppelde IFIC-barema wordt toegekend. Hiervoor kunnen de afspraken voorzien in hoofdstuk 7 van de cao loonmodel worden toegepast.
Het is steeds mogelijk in gezamenlijk akkoord tussen werkgever en werknemer af te wijken van deze regel.
De cao loonmodel stelt in artikel 19 dat de verworven baremieke anciënniteit bij dezelfde werkgever behouden blijft bij wijziging van functie.

Antwoord goedgekeurd in het paritair comité

Technische uitleg IFIC: Deze vraag is niet van toepassing op verpleegkundigen met BBT/BBK, voor wie specifieke maatregelen voorzien zijn.

Ref. 6.5 

De cao’s maken geen onderscheid tussen werknemers met een contract van bepaalde of onbepaalde duur. Voor zover de opeenvolgende contracten van bepaalde duur afgesloten zijn bij dezelfde werkgever zonder onderbreking tussen de opeenvolgende contracten, en zolang er geen functiewijziging is, is er geen reden om een wijziging van barema te voorzien voor deze werknemer.

Technische uitleg IFIC: Concreet zal de werknemer in dienst op 30/04/2018, onder voornoemde voorwaarden, niet beschouwd worden als "nieuwe werknemer". 

Ref. 6.8 

De situatie wordt bevroren op 30 april 2018. Eventuele latere evoluties wat betreft de uitgeoefende functie, moeten in het contract aangepast worden, conform de wetgeving van kracht. 

Antwoord goedgekeurd in het paritair comité

Ref. 6.9 

Voor de uitoefening van deze tijdelijke functie zal het overeenkomstige IFIC barema toegepast worden voor de werknemer. Wanneer de werknemer terugkeert naar zijn oorspronkelijke functie, vindt hij zijn oorspronkelijke loonsvoorwaarden terug.

Ref. 6.16

Het barema van de verpleegkundige of begeleider die zijn bachelordiploma behaalt (bijvoorbeeld in het kader van een passerelle of overstapmogelijkheid) wordt als volgt aangepast:
  • Indien hij verloont wordt met een IFIC barema: zijn startbarema en doelbarema worden onmiddellijk aangepast (1.43-55/CAT14B of /CAT 15 naar 1.55-61-77/CAT 14 of /CAT 15), zodra de werknemer het bewijs levert aan de werkgever dat hij het bachelordiploma heeft behaald.
  • Indien hij in dienst was op 30 april 2018 en gekozen heeft voor het behoud van zijn bestaande loonsvoorwaarden: zijn barema wordt onmiddellijk aangepast (1.43-55 naar 1.55-61-77) zodra de werknemer het bewijs levert aan de werkgever dat hij het bachelordiploma heeft behaald.

Ref. 5.27

In het geval van een ontbrekende functie moet de werkgever aan de werknemer een categorie toewijzen die overeenstemt met de uitgeoefende ontbrekende functie, op basis van een vergelijk met de reeds beschreven sectorale functies. Maar wat gebeurt er indien deze ontbrekende functie later beschreven wordt door IFIC en in een andere categorie gewogen wordt (hoger of lager)? 

 

Tijdens de implementatie van de volgende fase van het loonmodel, zullen de werknemers waarvan de functie intussen werd beschreven en gewogen in een hogere klasse, een correctie van hun functietoewijzing kunnen vragen, en tijdens deze nieuwe fase de delta naar de hogere categorie ontvangen (geen retroactiviteit met de vorige fase). Indien IFIC de functie in een lagere categorie heeft ingeschaald, wordt het principe van verworven rechten toegepast op de werknemers in dienst. De toewijzingsprocedure voor de werknemers met een ontbrekende functie of voor de werknemers voor wie de functie werd geüpdatet zal opgesteld moeten worden voor de implementatie van de volgende fase. 

Antwoord goedgekeurd in het paritair comité

Ref. 6.11 

Voor ontbrekende functie moet de werkgever het startbarema van toepassing bepalen, voor de nieuwe werknemers die aangeworven worden vanaf 1 mei 2018. 

Antwoord goedgekeurd in het paritair comité

Ref. 6.12 

Aan elke werknemer die in dienst komt vanaf 1/5/2018 moet een sectorale referentiefunctie, een hybride functie of een categorie (bij ontbrekende functie) worden toegewezen. De verloning van deze werknemer moet minimaal gebeuren conform de bepalingen van artikel 12 van de cao loonmodel.

Ref. 6.6 

A priori worden deze werknemers verloond aan het barema waarop ze recht hebben (IFIC barema) vanaf 1 mei. Indien niet is een loonscorrectie nodig. Het is belangrijk om op lokaal niveau akkoorden vast te leggen wat betreft de startbarema's van toepassing voor deze werknemers (indien er geen akkoord is, worden de referentiebarema's uit bijlage 4 van de cao "loonmodel" hiervoor gebruikt). 

Antwoord goedgekeurd in het paritair comité

Ref. 6.7 

Deze werknemers worden beschouwd als "nieuwe werknemer": de werknemers die in dienst treden vanaf 01/05/2018 (behalve in het geval van opeenvolgende contracten zonder onderbreking met dezelfde functie, zie FAQ nr. 6.8), evenals "oude werknemers" (m.a.w. werknemers die reeds in dienst waren op 30/04/2018) die van functie veranderen vanaf 01/05/2018.

Ref. 6.18

Om je IFIC barema te kennen, moet je toekomstige werkgever je de categorie van de sectorale referentiefunctie die wordt toegewezen, melden, evenals het startbarema dat voor deze functie van toepassing is in de instelling waar je zal gaan werken (en loonselementen die in dit startbarema geïntegreerd moeten worden, indien van toepassing). Met deze informatie zal je je IFIC barema kunnen berekenen dankzij de online calculator die binnenkort beschikbaar zal zijn.

Ref. 6.17

Het referentiebarema waarvan sprake in art. 12, §3 en §4, dient enkel gehanteerd te worden in de situaties zoals hieronder omschreven.
Indien voor een nieuwe werknemer
- de toegewezen sectorale referentiefunctie niet bestaat op het moment van indiensttreding
Of
- indien in dezelfde onderneming, voor dezelfde sectorale referentiefunctie, verschillende startbarema’s bestaan op het ogenblik van de indiensttreding, én bij gebrek aan akkoord afgesproken in de ondernemingsraad, of bij ontstentenis het CPBW, of bij ontstentenis de SD of bij ontstentenis door middel van een cao, over het toe te passen startbarema,
Zal het IFIC-barema worden bepaald op basis van de referentiebarema’s opgenomen in bijlage 4 van de cao loonmodel, in voorkomend geval verhoogd met de looncomponenten waarop de werknemer recht heeft (haard-of standplaatstoelage, functiecomplement, functiesupplement, premie BBT-BBK).
In alle andere gevallen vertrekt men voor de berekening van het IFIC-barema bij een nieuwe medewerker van het startbarema zoals dat lokaal wordt toegekend aan de medewerkers in eenzelfde functie.
 

Antwoord goedgekeurd in het paritair comité

Ref. 6.19

Voor zover deze werknemer op 30/04/2018 nog steeds dezelfde functie uitoefent als tijdens de vorige referteperiode waarbij het recht op de premie BBT-BBK was verworven, blijft deze werknemer rechthebbende op de premie BBT-BBK. Deze werknemer heeft bijgevolg in fase 1 geen keuzerecht. Deze werknemer behoudt zijn startbarema, inclusief de premie BBT-BBK.

Ref. 6.10 

Als verpleegkundige ontvang ik een BBT/BBK premie en kan ik, volgens de reglementering, niet kiezen voor het IFIC barema fase 1. In mijn geval is het echter financieel voordeliger om over te stappen naar het IFIC barema fase 1. Mag ik afstand doen van mijn recht op deze BBT/BBK premie om zo wel voor het nieuwe IFIC barema te kunnen kiezen?

 

Nee. De cao "loonmodel" artikel 10 §4, gewijzigd door het protocol akkoord van 18/05/2018, voorziet expliciet dat het recht op een BBT/BBK premie op XX/XX/XXXX (ofwel 10 dagen na verschijning in het Belgisch staatstblad van het Koninklijk Besluit dat de mogelijkheid tot toekenning van nieuwe BBT/BBK premies herroept) de rechthebbenden uitsluit om een keuze te maken. Ook al is het theoretisch altijd mogelijk om afstand te doen van een recht, is het niet mogelijk om retroactief af te zien van dit recht (in dit geval om te genieten van het voordeel uitgesloten van dit recht).

Ref. 6.10

Naast de sectorale premiestelsels die geïntegreerd worden in het startbarema (artikel 7 §2), kunnen volgens de cao betreffende het loonmodel alleen looncomponenten worden geïntegreerd in het startbarema indien daarover een akkoord wordt afgesloten d.m.v. een cao op ondernemingsniveau of bij collectief akkoord in het lokale overlegorgaan.

Antwoord goedgekeurd in het paritair comité

Ref. 6.3 

Nee, maar je kan dit zelf doen. IFIC heeft een simulatietool voor de nieuwe barema's ontwikkeld, speciaal voor de werknemers in dienst. Deze gebruiksvriendelijke tool laat u toe om uw nieuwe IFIC barema fase 1 te controleren en eventueel bijkomstige simulaties uit te voeren. Met de gegevens die je op 30/04/2018 hebt ontvangen van je werkgever (barema, anciënniteit, functiecode, loonselementen geïntegreerd in je startbarema), kan je zelf je eigen simulatie uitvoeren zonder langs IFIC te moeten passeren. Indien je echter problemen hebt bij het gebruik van de simulator kan je HR-dienst of je werknemersvertegenwoordiger je hierbij ondersteunen.

Ref. 6.12