Algemeen

Het VIA-4 voorziet dat de classificatie als geheel moet worden gevalideerd door zowel de sociale partners als de Vlaamse regering. Uiteraard moeten ook  de verschillende paritaire comités hun rol spelen door de classificatie voor hun sector te bevestigen via een CAO. De concrete doelstellingen voor dit project zijn in het VIA-4 bepaald.

Er moet een duidelijke planning worden opgemaakt om te komen tot:

Op korte termijn

  • De volledige uitwerking en validering van de functieclassificatie op basis van het model en de methode ontwikkeld door if-ic. Voor elke sector moeten de kernfuncties worden aangeduid en beschreven. Vervolgens worden ze op een objectieve basis gewogen en ingedeeld in klassen.  Hierbij moet gebruik worden gemaakt van opgebouwde expertise. Er moet ook rekening worden gehouden met de specifieke situatie van de VIA-sectoren, functies of bepaalde werknemerscategorieën.
  • De opvolging en het onderhoud van de nieuwe functieclassificatie verzekeren, zodat de actualiteitswaarde ervan behouden blijft, herwegingen of wegingen van nieuwe functies in een coherent geheel mogelijk zijn op basis van overeengekomen procedures.

Op lange termijn

  • Het vormgeven van het “loonhuis” dat geënt is op deze functieclassificatie. Onder loonhuis wordt verstaan: de ontwikkeling van een globale, aangepaste baremieke structuur van objectiveerbare remuneratie, met onder meer evenwichten tussen alle functies onderling en het bepalen van de structuur van correcte loonspanningen.
  • In voorbereiding van de vormgeving van het loonhuis kunnen de sociale partners onder meer overgaan tot een loonstudie en een benchmarking, waarbij ook de problematiek van de harmonisering van de anciënniteitsregels in alle VIA-sectoren in kaart gebracht wordt.

Belangrijk: de Vlaamse regering heeft geen engagement opgenomen voor de invoering van een nieuw loonhuis.